Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού


Το Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού (ΚΕΜΝΕ) ασχολείται με την έρευνα του μεσαιωνικού και νέου Ελληνισμού κατά την περίοδο κυρίως της Τουρκοκρατίας και Βενετοκρατίας. Ειδικότερα, σκοποί του ΚΕΜΝΕ είναι:

    Η συστηματική έρευνα και μελέτη της ιστορίας και φιλολογίας του Ελληνισμού κατά την ανωτέρω περίοδο. Για τον σκοπό αυτό το ΚΕΜΝΕ καταρτίζει ερευνητικά προγράμματα, τα οποία αποβλέπουν στη μελέτη γενικών και ειδικών θεμάτων με στόχο τη συγγραφή και έκδοση επιστημονικών μονογραφιών και άρθρων, καθώς και τη σχολιασμένη έκδοση ιστορικών πηγών και φιλολογικών κειμένων.

    Η προαγωγή της βασικής έρευνας. Το ΚΕΜΝΕ οργανώνει ερευνητικές αποστολές σε αρχεία και βιβλιοθήκες του εσωτερικού και του εξωτερικού για τον εντοπισμό, τη φωτογράφηση και μελέτη αρχειακού υλικού, χειρογράφων κωδίκων και παλαιών εντύπων. Η προαγωγή της βασικής έρευνας υπηρετείται επίσης με τη σύνταξη και έκδοση καταλόγων αρχειακού ή εντύπου υλικού, ευρετηρίων και βιβλιογραφιών, την κατάρτιση αρχείου μικροταινιών, τη δημιουργία τράπεζας πληροφοριών κ.ά.


Τελευταίες εκδόσεις