ΓENIKOI OPOI ΑΠONΟΜHΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ


 

 1. Κάθε αίτηση πρέπει να υποβάλλεται εντός της προθεσμίας που ορίζει η προκήρυξη. Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την πάροδο της προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι υπογεγραμμένες αιτήσεις, οι εργασίες και τυχόν συνημμένα δικαιολογητικά υποβάλλονται / αποστέλλονται σε έντυπη μορφή στα Γραφεία της Ακαδημίας μόνο με απλό ταχυδρομείο ή courierόχι συστημένα, αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή (σαρωμένες αιτήσεις και δικαιολογητικά) στο e-mail της Γραμματείας εκάστης Τάξεως, κατόπιν συνεννοήσεως.
 2. Στην αίτηση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται ακριβώς το διεκδικούμενο βραβείο, η Τάξη της Ακαδημίας στην οποία υπάγεται τούτο και ο αύξων αριθμός του βραβείου στην προκήρυξη.
 3. Προτάσεις τρίτων (ιδιωτών ή φορέων), για την απονομή οιασδήποτε τιμητικής διακρίσεως, δεν γίνονται δεκτές. Εξαιρούνται οι προτάσεις για πράξεις αυτοθυσίας και υψηλής ανθρωπιστικής αξίας.
 4. Εντός του μηνός Μαΐου εκάστου έτους, η Γραμματεία της Ακαδημίας αποστέλλει σε όλους τους ακαδημαϊκούς πίνακα περιέχοντα τα ονόματα των υποβαλόντων υποψηφιότητα για τα προκηρυγμένα βραβεία. Σε διάστημα δέκα ημερών από την αποστολή του πίνακα κάθε ακαδημαϊκός δικαιούται να υποβάλει μία μόνο πρόταση –συμπεριλαμβανομένων και των συλλογικών προτάσεων– για την οίκοθεν απονομή τιμητικής διακρίσεως σε πρόσωπα των γραμμάτων, των τεχνών, των επιστημών κ.ά. ή σε συλλογικούς φορείς που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα, για μεμονωμένο έργο τους ή για το σύνολο της δραστηριότητάς τους. Η πρόταση αυτή πρέπει να είναι σε συνάφεια με την ειδικότητα του προτείνοντος ακαδημαϊκού. Πέρα από την προθεσμία αυτή, καμμία υποψηφιότητα δεν μπορεί να υποβληθεί. Σε περίπτωση που κάποια πρόταση υποβληθεί εκπροθέσμως, τότε αυτοδικαίως παραπέμπεται στην επομένη βραβευτική περίοδο.
 5. Όσα έργα υποβάλλονται ανωνύμως, σύμφωνα με ρητό όρο της προκηρύξεως του βραβείου [π.χ. Βραβείο Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων – Ι.Λ.Ν.Ε. της Β΄ Τάξεως], πρέπει απαραιτήτως να φέρουν μόνο μία φανερή επιγραφή (π.χ. κάποιο ρητό), ενώ τα πλήρη στοιχεία του συγγραφέως αναγράφονται, μαζί με την επιγραφή, σε σημείωμα που κλείνεται σε φάκελο αδιαφανή και καλά σφραγισμένο. Η ίδια ενδεικτική επιγραφή (ρητό) συμπληρώνεται απαραιτήτως στην αίτηση, στη θέση των προσωπικών στοιχείων και της υπογραφής του αιτουμένου ατόμου. Τα έργα που υποβάλλονται χωρίς να τηρούνται οι όροι αυτοί δεν γίνονται δεκτά. O φάκελος ανοίγεται μόνο σε περίπτωση βραβεύσεως. Προσοχή: Οι συγγραφείς των ανεκδότων-ανωνύμων εργασιών εμπίπτουν στους ίδιους περιορισμούς / διατυπώσεις που ισχύουν για τους συγγραφείς των δημοσιευμένων εργασιών και ωσαύτως υποχρεούνται στην υποβολή της υπεύθυνης δηλώσεως του άρθρου 14 του παρόντος. Η δήλωση αυτή εσωκλείεται στον κλειστό σφραγισμένο φάκελο που περιέχει και τα στοιχεία του συγγραφέως και ανοίγεται μόνο σε περίπτωση βραβεύσεως.
 6. Το βραβείο απονέμεται σύμφωνα με τους όρους της προκηρύξεως ή δεν απονέμεται. Δεν τροποποιείται και δεν μερίζεται, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη βούληση του αθλοθέτου.
 7. Τα υποβαλλόμενα επιστημονικά έργα πρέπει απαραιτήτως να περιέχουν βιβλιογραφία και πίνακα περιεχομένων.
 8. Έργα δημοσιευμένα ή αδημοσίευτα, ανάλογα με τους όρους της προκήρυξης, υποβάλλονται σε όσα αντίτυπα ορίζει η προκήρυξη. Εφ’ όσον η προκήρυξη του βραβείου αναφέρεται σε δημοσιευμένο έργο, αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός της τελευταίας τριετίας, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από τον αθλοθέτη.
 9. Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει, κατά το ίδιο έτος, με ένα έργο του ένα μόνο βραβείο, το οποίο επιλέγει ρητώς στην αίτησή του. Υπό αυτή την έννοια, δεν υποβάλλονται πλείονα του ενός έργα για το ίδιο βραβείο, ούτε διάφορα έργα για διαφορετικά βραβεία, ούτε το ίδιο έργο για διάφορα βραβεία.
 10. Δημοσιευμένο έργο που απέτυχε στη διεκδίκηση βραβείου μπορεί να υποβληθεί και πάλι σε επόμενο έτος, με την προϋπόθεση ότι έχει επανεκδοθεί με ουσιαστικές βελτιώσεις.
 11. Μόνον έργα ολοκληρωμένα είναι δυνατόν να βραβεύονται και όχι έργα των οποίων μέρος μόνον έχει εκδοθεί, ενώ πρόκειται να επακολουθήσει και η έκδοση άλλων τόμων.
 12. Ο βραβευθείς δεν μπορεί να διεκδικήσει κανένα άλλο βραβείο προ της παρελεύσεως επταετίας. Επίσης, δεν μπορεί σε καμμία επόμενη βραβευτική περίοδο να υποβάλει εκ νέου υποψηφιότητα για το ίδιο βραβείο με αυτό με το οποίο τιμήθηκε.
 13. Δεν βραβεύονται πανεπιστημιακές ή άλλες ανώτατες σχολές ή κρατικά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα, εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα. Δεν βραβεύονται πανεπιστημιακά διδακτικά συγγράμματα καθηγητών και διδασκόντων οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας. Ως εκ τούτου, η υποβολή οποιουδήποτε επιστημονικού έργου προς βράβευση πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι το υποβαλλόμενο έργο δεν εμπίπτει στην παραπάνω κατηγορία.
 14. Δεν βραβεύονται διδακτορικές διατριβές ή εργασίες που εκπονούνται ή έχουν εκπονηθεί για τη λήψη πτυχίου ή για οποιοδήποτε δίπλωμα ή ακόμη για πανεπιστημιακή εξέλιξη. Ως εκ τούτου, η υποβολή οποιουδήποτε επιστημονικού έργου προς βράβευση πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι το υποβαλλόμενο έργο δεν εμπίπτει σε καμμία από τις παραπάνω κατηγορίες.
 15. Δεν γίνονται δεκτοί προς βράβευση συλλογικοί τόμοι (π.χ. πρακτικά συνεδρίων, τιμητικοί τόμοι, σύμμεικτα πλειόνων συγγραφέων) που υποβάλλονται από τους επιμελητές, συγγραφείς ή άλλους φορείς.
 16. Εν ενεργεία πολιτικά ή κυβερνητικά πρόσωπα δεν δύνανται να τιμηθούν από την Ακαδημία Αθηνών.
 17. Οι έχοντες οιασδήποτε φύσεως υπαλληλική, επιστημονική ή συμβατική σχέση με την Ακαδημία, όπως επίσης συγγενική σχέση με τα πρόσωπα του Ιδρύματος, αποκλείονται από τη διεκδίκηση ή την απονομή οιασδήποτε τιμητικής διακρίσεως. Επίσης, δεν βραβεύονται έργα εκ των Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας.
 18. Σε περίπτωση βράβευσης συλλογικής εργασίας, το βραβείο απονέμεται στην εργασία. Στις συλλογικές αυτές εργασίες πρέπει να αναφέρονται ρητά οι κύριοι ερευνητές – όχι περισσότεροι από τρεις. Οι λοιποί συνεργάτες, καθώς και αλλοδαποί ερευνητές πρέπει να υποβάλουν δήλωση παραίτησης.
 19. Τα έργα που υποβάλλονται στην Ακαδημία για κρίση προς βράβευση είναι δυνατόν να αποσύρονται, εφ’ όσον δεν έχει ακόμη ξεκινήσει η διαδικασία της κρίσεως.
 20. Τα έργα που υποβάλλονται προς κρίση δεν επιστρέφονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 1. Οι υποψήφιοι για τα βραβεία και των 3 Τάξεων [εκτός από τους υποψήφιους για τα βραβεία ποίησης (Γ. Αθάνα, Λάμπρου Πορφύρα και Αικατερίνης Σταθοπούλου) και μουσικής (Ελένης Τιμ. Μυκονίου και Σπύρου Μοτσενίγου) της Β΄ Τάξεως και τους υποψήφιους για τα δύο βραβεία Κωνσταντίνου Κριεζή της Γ΄ Τάξεως], θα πρέπει να επισυνάψουν στην αίτησή τους Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, απευθυνόμενη προς την Ακαδημία Αθηνών, στην οποία θα δηλώνεται ότι πληρούνται οι Γενικοί Όροι Απονομής Βραβείων της Ακαδημίας Αθηνών 13 και 14.
 2. Οι υποψήφιοι για τα βραβεία της Α΄ Τάξεως των Θετικών Επιστημών, εφ’ όσον οι εργασίες που υποβάλλουν είναι ξενόγλωσσες, επιπροσθέτως των δηλώσεων παραιτήσεως των μη κυρίων ή αλλοδαπών συνεργατών (βλ. ως άνω όρο 18), θα πρέπει να επισυνάψουν περίληψη της εργασίας τους στα ελληνικά, με ακριβή απόδοση του τίτλου αυτής στην ελληνική γλώσσα.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο 210-3664700

www.academyofathens.gr

 

Γραμματείες των 3 Τάξεων:

Γραμματεία Α΄ Τάξεως των Θετικών Επιστημών

Θεοδώρα Θυμιοπούλου, 210-3664702, e-mail: dthymiopoulou@academyofathens.gr

Γραμματεία Β΄ Τάξεως των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών

Δόμνα Παπαμιχαήλ, 210-3664782, e-mail: dpapamichail@academyofathens.gr

Γραμματεία Γ΄ Τάξεως των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών

Δόμνα Παπαμιχαήλ, 210-3664782, e-mail: dpapamichail@academyofathens.gr

 

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται, πριν από την κατάθεση της αιτήσεώς τους, να επικοινωνούν με την αρμόδια Γραμματεία εκάστης Τάξεως για την διευκρίνιση των διατυπώσεων των όρων υποβολής, προκειμένου να αποφεύγονται σφάλματα ή παραλείψεις.