Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας


Νέο Web-site Κέντρου Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών:

http://www.kentrolaografias.gr

Το Λαογραφικόν Αρχείον ιδρύθηκε το 1918 από τον Νικόλαο Γ. Πολίτη. Πρώτος Διευθυντής του Αρχείου υπήρξε ο Στίλπων Κυριακίδης.
Το 1926 το Λαογραφικόν Αρχείον και η Εθνική Μουσική Συλλογή (ιδρύθηκε το 1914) υπάγεται στη δικαιοδοσία της Ακαδημίας Αθηνών.
Το 1944 εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο της Ακαδημίας Αθηνών ο πρώτος Κανονισμός Εργασιών του Λαογραφικού Αρχείου, τον οποίο συνέταξε ο Γεώργιος Μέγας.
Το 1966 το Λαογραφικόν Αρχείον μετονομάσθηκε σε Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας (Ν. 4545 / 1966). Με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών το 1967 εγκρίθηκε νέος Κανονισμός Εργασιών του.
Το 1990 με τον νόμο Περί Έρευνας (Ν. 1894 / 1990) οι Συντάκτες, εντάσσονται σε βαθμίδες Ερευνητών μετά από κρίση. Από το 1996 και εξής με τη βοήθεια ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ΕΠΕΑΕΚ, Κοινωνία της Πληροφορίας, Culture 2000 κ.ά.) εκσυγχρονίζει τον τρόπο λειτουργίας του και ψηφιοποιεί το πλούσιο αρχειακό υλικό του.

Tο Kέντρον Eρεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας:
Συγκεντρώνει τα δημοσιευμένα κείμενα του λαϊκού πολιτισμού, τα αποδελτιώνει και συντάσσει βιβλιογραφία
Εμπλουτίζει το αδημοσίευτο υλικό από την προφορική παράδοση με αποστολές (επιτόπια έρευνα), προκήρυξη διαγωνισμών, αποστολή ερωτηματολογίων κά.
Διατηρεί στο πρωτότυπο ή σε αντίγραφο τα κείμενα των Λαογραφικών Συλλογών του Κέντρου.
Ταξινομεί και κατατάσσει σε ειδικά αρχεία τη λαογραφική ύλη, ώστε να είναι προσιτή στην έρευνα.
Εκδίδει την Επετηρίδα του Κέντρου καθώς και αυτοτελή επιστημονικά δημοσιεύματα (βιβλία, χάρτες , δίσκοι μουσικής, DVD κλπ.).

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Ηπίτου 3, 10557 Αθήνα
Τηλ.: 2103318042 / 2103664751
Fax: 2103313418

E-mail: keel@academyofathens.gr
Website: http://www.academyofathens.gr/el/research/centers/folklore, http://www.kentrolaografias.gr