Διάφορες εκδόσεις


  τιμή (€)
ΕΝΤ. ΛΥΝΤΕΚΕ, Ελληνικά δημοτικά τραγούδια. Εκλογή και μετάφρασις εις την γερμανικήν. Μέρ. Α'. Ελληνικά κείμενα. Αθήναι 1943-1947 εξαντλήθηκε
HEDWIG LÜDEKE, Neugriechische Volkslieder (Μετάφρασις εις την γερμανικήν). Αθήναι 1964, σ.XV+344 16.50
HEDWIG LÜDEKE, Ελληνικά δημοτικά τραγούδια. Τα Ακριτικά, Εκλογή και μετάφραση στα γερμανικά με τη συνεργασία των Fr. Bochm και Βίτας Κoλοπίση-Ξανθάκη. Επιμέλεια Βίτας Καλοπίση-Ξανθάκη. Αθήναι 1994, σ.512 16.50
ΕΜΜ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ, Η Φιλική Εταιρεία. Αθήναι 1964, σ.295 20.00
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΪΟΥ, Σίμων Σίνας. Αθήναι 1972, σ. ιθ΄+432+108 εικ. 26.00
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΤΤΑ, Η Ελλάς και το κλίμα της. Αθήναι 1975, σ. 447 16.50
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ, Περί του γλωσσικού ιδιώματος της Κρήτης
Τόμος Ε΄,  Α΄ ημίτομος, Εν Αθήναις 1968, σ. 256
5.00
          Τόμος ΣΤ΄, Α΄ ημίτομος, Εν Αθήναις 1971, σ. 240 5.00
          Τόμος ΣΤ΄, Β΄ ημίτομος, Εν Αθήναις 1975, σ. 248 5.00
ΘΑΝ. ΚΩΣΤΑΚΗ, Το Μιστί της Καππαδοκίας, Τεύχη Ι-ΙΙ. Αθήνα 1977 (εξαντλήθηκε)  
Οι εκλιπόντες ακαδημαϊκοί της πεντηκονταετίας 1926-1976. Αθήναι 1977, σ. 492 16.50
Αναστάσιος Ορλάνδος. Ο άνθρωπος και το έργον του. (Τιμητικός τόμος),  Αθήναι 1978, σ. 822 32.50
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Λ. ΠΑΤΤΙΧΗ, Ευριπίδου Ελένη. Εισαγωγή, κείμενον, μετάφρασις, κριτικόν υπόμνημα, σχόλια. Αθήναι 1978, σ. 395 16.50
ΑΝΝΑΣ ΜΑΡΑΒΑ-ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ  -  ΧΡ. ΤΟΥΦΕΞΗ-ΠΑΣΧΟΥ, Κατάλογος μικρογραφιών βυζαντινών χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.
Τόμος Α', Αθήναι 1978, σ.259+654 εικ.
48.50
Τόμος Β', Αθήναι 1985, σ.281+550 εικ. 48.50
Τόμος Γ', Αθήναι 1997, σ.238+430 εικ. (αδ.) 71.00 (δεμ.) 81.00
ANNA MARAVA - CHATZINICOLAOU  -  CHRISTINA TOUFEXI -PASCΗOU, Catalogue of the Illuminated Byzantine Manuscripts of the National Library of Greece.
Vol. I, Athens 1978, σ.257+654 εικ.
48.50
Vol. II, Athens 1985, σ.287+550 εικ. 48.50
Vol. III, Athens 1997, σ.234+430 εικ. (αδ.) 71.00 (δεμ.) 81.00
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΞΑΝΘΑΚΗ-ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Studies in Fourth Century Tragedy. Μονογραφία για την τραγωδία του 4ου π.Χ. αι., μετάφραση και σχολιασμός των αποσπασμάτων. Αθήναι 1980, σ. xii+245+16 εικ. 22.50
ΣΟΛΩΝΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ, Η Ελληνική Αρχιτεκτονική Άναγέννησις και η κακοποίησίς της (Συμβολή στην Ιστορία του Νεοκλασσικισμού). Εν Αθήναις 1981, σ. 181+ 232 πίν. 16.50
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΖΟΛΩΤΑ (1845-1906), Λόγοι, Άρθρα και Επιγράμματα εις την αρχαίαν Έλληνικήν, Αθήναι 1983, σ.xv+735 16.50
Β. ΧΡΗΣΤΙΔΗ, The conquest of Crete by the Arabs (ca. 824). A turning point in the struggle between Byzantium and Islam. Αθήναι 1984, σ. xxiv+265 22.50
Μ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ-ΠΛΑΚΑ, Bourdelle et la Grèce. Αθήναι 1985, σ. 265+278 εικ. 22.50
ΦΩΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, La langue du roman byzantin «Callimaque et Chrysorhoé». Αθήναι 1984, σ. xxiv+278 22.50
ALEXANDER A. TRYPANIS, On Fermat's last Theorem. Athens 1986, σ. 142 16.50
Ε. G. VALLIANATOS, From Graikos to Hellene, Adamantios Koraes and the Greek Revolution. Αθήναι 1987, σ. xvi+179 22.50
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. ΑΡΤΕΜΙΑΔΗ, Εισαγωγή στη συναρτησιακή ανάλυση. Αθήνα 1990, σ. 190 16.50
Πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου: ΡΟΔΟΣ: 24 ΑΙΩΝΕΣ, 1-5 Οκτωβρίου 1992 - Proceedings of the International Scientific Symposium RHODES: 24 CENTURIES, October 1-5, 1992, Αθήνα 1996, σ. 242   12.00
DÉMOCRATIE ATHÉNIENNE ET CULTURE, Colloque International organisé par l'Académie d'Athènes en coopération avec l'UNESCO (23, 24 et 25 novembre 1992). Αθήναι 1996, ISBN: 960-7099-41-9, σ. 344 16.50
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥ, Περί των Χριστού εντολών. Αθήνα 1998, σ. xxviii+299. ISBN: 960-7099-61-3. 26.00
ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ, Μυθολογικές και φιλοσοφικές σάτιρες στο ελληνικό προεπαναστατικό θέατρο (αρχές 19ου αι.). Κωμωδία του μήλου της έριδος. Επάνοδος, ήτοι Το φανάρι του Διογένους. Φιλολογική έκδοση. Αθήνα 2004, σ. 203. ISBN: 960-404-060-Χ. 15.00
UNIVERSAL VALUES, International Symposium Proceedings. In connection with the 2004 Olympics. Academy of Athens, May 26-28, 2004.
Edited by L. Christophorou and G. Contopoulos. Athens 2004, σ. xx+395. ISBN: 960-404-061-8.
30.00
SCIENCE, TECHNOLOGY AND HUMAN VALUES, International Symposium Proceedings. Edited by L. Christophorou and C. Drakatos. Athens 2007, σ. xii+487. ISBN: 978-960-404-117-6. 30.00
WALTER PUCHNER,(with the advice of NICOLAOS CONOMIS), The Crusader Kingdom of Cyprus- A Theater Province of Medieval Europe? Including a critical edition of the Cyprus Passion Cycle and the "Repraesentario figurata" of the Presentation of the Virgin in the Temple, Αθήνα 2006, σ. 314 + 12 εικ. ISBN: 960-404-100-2. 13.50
Επιστημονικό Συνέδριο Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1864-2004, Πρακτικά, Τόμος Α' Ιστορία, Αθήνα 2005, σ. 709, Τόμος Β' Ιδεολογία- Πολιτισμός, Αθήνα 2006, σ.651, Συνέκδοση της Ακαδημίας Αθηνών και της Βουλής των Ελλήνων. Ακαδημία Αθηνών ISBN: 960-404-076-6. Βουλή των Ελλήνων  ISBN: 960-560-081-1. (εκτός εμπορίου)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Άπαντα, επιμ. Παναγ. Κ. Τσούκας, τομ. Α', Αθήνα 2008, σ. xxx+1156. Συνέκδοση: Ακαδημία Αθηνών και Ίδρυμα Γαζή- Τριανταφυλλοπούλου. Ακαδημία Αθηνών ISBN: 978-960-404-122-0 [SET], ISBN: 978-960-404-123-7. Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου ISBN: 978-960-98259-0-0 [SET], ISBN: 978-960-98259-1-7. 50.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΙΜΠΑΣ- ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ (επιστ. επιμ.), Ελληνική γεωργία και αγροτική πολιτική (Πρακτικά συνεδρίου), σ. 238 , Αθήνα 2008. ISBN: 978-960-404-126-8. 35.00
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΛΑΒΒΑΣ, Ο πανίερος ναός της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα,  σ.192, Αθήνα 2009. ISBN: 978-960-404-139-8. 35.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Άπαντα, επιμ. Παναγ. Κ. Τσούκας, ημιτόμος Β1. Αθήνα 2009, σ. xxxiv+ζ' +720. Συνέκδοση: Ακαδημία Αθηνών και Ίδρυμα Γαζή- Τριανταφυλλοπούλου. Ακαδημία Αθηνών ISBN: 978-960-404-122-0 [SET], ISBN: 978-960-404-155-8. Ίδρυμα Γαζή -Τριανταφυλλοπούλου ISBN: 978-960-98259-0-0 [SET], ISBN: 978-960-98259-2-4. 30.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Άπαντα, επιμ. Παναγ. Κ. Τσούκας, ημιτόμος Β2. Αθήνα 2009, σ. xxi+678. Συνέκδοση: Ακαδημία Αθηνών και Ίδρυμα Γαζή-Tριανταφυλλοπούλου. Ακαδημία Αθηνών ISBN: 978-960-404-122-0 [SET], ISBN: 978-960-404-156-5. Ίδρυμα Γαζή -Τριανταφυλλοπούλου ISBN: 978-960-98259-0-0 [SET], ISBN: 978-960-98259-3-1. 30.00
MICHEL B. SAKELLARIOU, Ethnè Grecs à l'âge du Bronze, Μελετήματα 47, vol. I-II. Αθήνα 2009, τόμ. Ι, σ.444, τόμ. ΙΙ, σ.406. Συνέκδοση: Κέντρον Ερεύνη της Αρχαιότητος της Ακαδημίας Αθηνών και Κέντρον της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Τόμ. Ι, ISBN: 978-960-404-145-9. Τόμ. ΙΙ, ISBN: 978-960-404-146-6. 98.00
ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ, Οι σωζόμενες Θεατρικές Μεταφράσεις του Έλληνα ιατροφιλοσόφου Γεωργίου Σακελλαρίου, Κόδρος (1786 ανέκδοτο), Τηλέμαχος και Καλυψώ, Ορφεύς και Ευρυδίκη (Βιέννη 1796), Φιλολογική έκδοση. Αθήνα 2009, σ.298. ISBN: 978-960-404-153-4. 20.00
ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ, Ανέκδοτες Δραματικές Μεταφράσεις του Ελληνικού Προεπαναστατικού Θέατρου, Η κωμωδία Η Σκώτισσα του Βολταίρου και η τραγωδία Ο Μέγας Αλέξανδρος του Ρακίνα από τον Χιώτη Γεώργιο Καββάκο στο έτος 1806, Φιλολογική έκδοση με εισαγωγή, σημειώσεις και γλωσσάρια. Αθήνα 2009, σ.288.  ISBN: 978-960-404-138-1 20.00
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2007, Πρακτικά, Αθήνα 2010, σ.181.  ISBN: 978-960-404-172-5 30.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Άπαντα, επιμ. Παναγ. Κ. Τσούκας, τόμος Γ1. Αθήνα 2010, σ.xv +279.  Συνέκδοση: Ακαδημία Αθηνών και Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου. Ακαδημία Αθηνών ISBN: 978-960-404-122-0 [SET], 978-960-404-176-3. Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου ISBN: 978-960-98259-0-0 [SET], 978-960-98259-4-8 30.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Άπαντα, επιμ. Παναγ. Κ. Τσούκας, τόμος Γ2. Αθήνα 2010, σ. xvi+575. Συνέκδοση: Ακαδημία Αθηνών και Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου. Ακαδημία Αθηνών ISBN: 978-960-404-122-0 [SET], 978-960-404-177-0. Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου ISBN: 978-960-98259-0-0 [SET], 978-960-98259-5-5 30.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Άπαντα, επιμ. Παναγ. Κ. Τσούκας, τόμος Γ3. Αθήνα 2010, σ. xi+648. Συνέκδοση: Ακαδημία Αθηνών και Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου. Ακαδημία Αθηνών ISBN: 978-960-404-122-0 [SET], 978-960-404-178-7. Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου ISBN: 978-960-98259-0-0 [SET], 978-960-98259-6-2 30.00
ΑΥΞΕΝΤΙΑΝΟΣ ΜΕΤΑΝΟΗΜΕΝΟΣ [1752], Φιλολογική Έκδοση, Εισαγωγή-Σχόλια -Γλωσσάριο Ιωσήφ Βιβιλάκης, Αθήνα 2010, σ. 601. ISBN: 978-960-404-192-3 25.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Άπαντα, επιμ. Παναγ. Κ. Τσούκας, τόμος Δ΄. Αθήνα 2011, σ. xxix+437. Συνέκδοση: Ακαδημία Αθηνών και Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου. Ακαδημία Αθηνών ISBN: 978-960-404-122-0 [SET], 978-960-404-197-8. Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου ISBN: 978-960-98259-0-0 [SET], 978-960-98259-7-9 25.00
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ. Διαχρονική Θεώρηση.  Αθήναι 2011, σ.196. ISBN:978-960-404-211-1 10.00
ΜΙΧ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, Νομικός Θετικισμός και Ιδεαλισμός στη Σοφιστική Διδασκαλία και τον Πλατωνισμό.  Η σημερινή θετικοποίηση του ιδεαλισμού. Αθήναι 2012, σ. 96. ISBN: 978-960-404-255-5 6.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Άπαντα, επιμ. Παναγ. Κ. Τσούκας, τόμος Ε΄. Αθήνα 2013, σ. xxiii+357. Συνέκδοση: Ακαδημία Αθηνών και Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου. Ακαδημία Αθηνών ISBN: 978-960-404-122-0 [SET], 978-960-404-252-4. Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου
ISBN: 978-960-98259-0-0 [SET], 978-960-98259-8-6
20.00
ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟ (1918-2010), επιμ. Παναγ. Κ. Τσούκας, Αθήνα 2013, σ. xx+475. Συνέκδοση: Ακαδημία Αθηνών και Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου. Ακαδημία Αθηνών ISBN: 978-960-404-122-0 [SET], 978-960-404-258-6. Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου ISBN: 978-960-98259-0-0 [SET], 978-960-98259-9-3 25.00
Η ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Μ. ΜΥΛΩΝΑ -THE NEOCLASSICAL ATHENS OF PAUL M. MYLONAS, επιμ. Μάρως Καρδαμίτση-Αδάμη - Αλεξάνδρας Καραγεώργου, Αθήνα 2017, σ. 512.ISBN: 978-960-404-320-0 150.00