Κέντρο Ερευνών Θεωρητικών και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών


Η ίδρυση του ΚΕΘΕΜ αποφασίσθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια της Ακαδημίας Αθηνών κατά την υπ' αριθ. 2510 συνεδρία αυτής και αποτελεί αναβάθμιση του από του έτους 1992 λειτουργούντος υπό την εποπτεία του Ακαδημαϊκού Ν. Κ. Αρτεμιάδου Γραφείου Ερεύνης Θεωρητικών Μαθηματικών (ΓΕΘΜ).

Οι σκοποί του Κέντρου είναι η προώθηση της επιστημονικής έρευνας στα Θεωρητικά και Εφηρμοσμένα Μαθηματικά. Οι σκοποί του ΚΕΘΕΜ δύνανται να πραγματοποιηθούν:

Α) Με την διενέργεια ερευνών επί ρητώς καθοριζομένων μαθηματικών θεμάτων.
Β) Με την στενή επιστημονική επαφή με επιστημονικά ιδρύματα ή κέντρα της ημεδαπής ή     της αλλοδαπής.
Γ) Με την πραγματοποίηση σειρών επιστημονικών ομιλιών ή σεμιναρίων με τους ερευνητές του ΚΕΘΕΜ καθώς και με την συνεργασία άλλων ερευνητών.

Με τον τρόπο αυτό το ΚΕΘΕΜ θα συνεχίσει μεταξύ άλλων την υπό του ΓΕΘΜ γενομένη ενημέρωση του ευρύτερου κοινού δια εκλαϊκευμένων επιστημονικών ομιλιών.

Επίσης το ΚΕΘΕΜ ασχολείται με τις δραστηριότητες της Εθνικής Μαθηματικής Επιτροπής της Ακαδημίας Αθηνών η οποία (επιτροπή) είναι η μόνη αρμοδία να εκπροσωπεί την Ελλάδα στις διεθνείς μαθηματικές οργανώσεις όπως είναι η International Mathematical Union (IMU), στις οποίες και οι άλλες χώρες εκπροσωπούνται κατά κανόνα αντίστοιχα από τις εθνικές ακαδημίες τους.

Διεύθυνση: Σωρανού Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα 
Τηλ. 210 6597159
Fax: 210 6597 602
E-mail: kethem@academyofathens.gr