Επιτροπή Ερευνών


 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ακαδημίας Αθηνών

Με το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 1771/88 επεξετάθησαν οι διατάξεις του Π.Δ. 432/81, που αναφέρεται στη σύσταση ειδικών λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα ΑΕΙ, και στην Ακαδημία Αθηνών. Η Επιτροπή Ερευνών αναλαμβάνει την αξιοποίηση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, οι πόροι του οποίου προέρχονται από διάφορες πηγές, για τη διευκόλυνση της ερευνητικής δραστηριότητας της Ακαδημίας Αθηνών. Σε εφαρμογή του Ν. 1771/88 και του Π.Δ. 432/81 η Σύγκλητος της Ακαδημίας Αθηνών κατά τη Συνεδρία της 10ης Μαΐου 1988 αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής Ερευνών και όρισε τα μέλη της.

Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
Ι) Καθορίζει τις διαδικασίες αξιολογήσεως, επιλογής, χρηματοδοτήσεως, πληρωμής των δαπανών και παραλαβής των αποτελεσμάτων των ερευνητικών έργων.
ΙΙ) Αξιολογεί, επιλέγει και εγκρίνει, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες, προτάσεις για χρηματοδότηση ερευνητικών έργων από το Λογαριασμό.
ΙΙΙ) Καταρτίζει ετήσιο επιστημονικό και οικονομικό απολογισμό κινήσεως του Λογαριασμού και παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση στον Πρόεδρο και τη Σύγκλητο της Ακαδημίας Αθηνών, τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με εκθέσεις ή ειδικές εκδόσεις.
ΙV) Aναθέτει μελέτες με αμοιβή για εξυπηρέτηση των σκοπών της στο προσωπικό της Ακαδημίας Αθηνών ή σε τρίτους.
V) Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στο Λογαριασμό και καθορίζει του ειδικότερους όρους αποδοχής και διαθέσεώς τους.
VI) Αναζητεί πηγές χρηματοδοτήσεως του Λογαριασμού και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματικών πόρων, αποφασίζει για τη σύναψη δανείων και εξουσιοδοτεί τα πρόσωπα που θα υπογράφουν τα σχετικά δανειστικά συμβόλαια.

Επιτροπή Ερευνών

Πρόεδρος: Σταμάτιος Κριμιζής

Αντιπρόεδρος: Χρήστος Σ. Ζερεφός

Μέλη: Θεόδωρος ΠαπαγγελήςΕμμανουήλ Ρούκουνας, Γεώργιος Καστής

Αναπληρωματικά μέλη:  Ιωάννης Παρμακέλης, Νικηφόρος ΔιαμαντούροςΑθανάσιος Στεφανής

Προϊστάμενος Τμήματος Μ.Ο.Δ.Υ.: Παύλος Γιαμάς,  Τηλ. 210 3664778
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Επιτροπής Ερευνών και Παρακολούθησης Έργων: Τηλ. 2103664726
Γραφείο Πρωτοκόλλου, Αρχείου και Διοικητικής Μέριμνας: Γεωργία Αγγελοπούλου Τηλ. 210 3664726
Γραφείο Διενέργειας Διαγωνισμών και Δημοσίων Συμβάσεων: Γεώργιος Μαρίνος Τηλ. 2103664780
Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης: Ελένη Μπίτα Τηλ. 2103664716
Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης:  Ειρήνη Μπίτα Τηλ. 210 3664743

 

Εκδόσεις της Επιτροπής Ερευνών:

1. Ο Αναλφαβητισμός στις χώρες της ΕΟΚ (1993) 5.00
2. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία, Μελέτες για το Πολίτευμα και την ιδεολογία των Αθηναίων ( 1995) 8.00
3. Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικά Συστήματα στις Χώρες-Μέλη της ΕΟΚ (1995) (εξαντλήθηκε)  
4. Η Ερευνητική Δραστηριότητα. Απολογισμός του Ερευνητικού Έργου της Επιτροπής από της ιδρύσεως της μέχρι σήμερον. Επιμέλεια Γρηγορίου Γκιζέλη (διατίθεται δωρεάν).  
5. Η Δημόσια Διοίκηση μπροστά στην πρόκληση του 21ου αιώνα (1998) 16.50
6. ΝΙΚ. ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ, Ιστορία των Μαθηματικών από της σκοπιάς του Μαθηματικού. Αθήνα 2000 27.50
7. ΝΙΚ. ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ, Λόγοι απο του Βήματος της Ακαδημίας Αθηνών (και άλλες μονογραφίες). 24.00
8. ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ, Μυθολογικές και φιλοσοφικές σάτιρες στο ελληνικό προεπαναστατικό θέατρο (αρχές 19ου αι.). Κωμωδία του μήλου της έριδος. Επάνοδος, ήτοι Το φανάρι του Διογένους. Φιλολογική έκδοση. Αθήνα 2004 15.00
9. ΝΙΚ. ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ, Εισαγωγή στη Θεωρία των Παιγνίων. Αθήνα 2007 19.00

 

Ερευνητικά Προγράμματα

Πανεπιστημίου 28, 106 79 Αθήνα
Τηλ. 210-3664726 Fax. 210-3664727
Email: elke@academyofathens.gr