Προκηρύξεις

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορούν στην ανάληψη της οικονομικής διαχείρισης των επί της οδού Πραξιτέλους αριθ. 187 και 189 (Πειραιάς) δύο πολυκατοικιών (κληρ. Α. Μανούση)

 

Η Ακαδημία Αθηνών έχει στην αποκλειστική της κυριότητα δύο πολυκατοικίες που βρίσκονται στον Πειραιά στην οδό Πραξιτέλους αριθ.187 και Πραξιτέλους αριθ.189 αντίστοιχα (κληροδότημα Α. Μανούση).

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αμεσότερα και αποτελεσματικότερα οι τρέχουσες ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης όλων των οριζόντιων ιδιοκτησιών και των κοινόχρηστων χώρων των δύο πολυκατοικιών είναι απαραίτητο να ανατεθεί η οικονομική διαχείριση της πολυκατοικίας σε κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα αναλάβει τα εξής:

Προκήρυξη έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών με τίτλο «Ιστορία του Ελληνισμού κατά την Ρωμαιοκρατία (Β' αι. π.χ. -Δ' αι. μ.χ.)»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ  ΕΔΡΑΣ

 

Με απόφαση της Ολομελείας της 26ης Μαΐου 2022 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 22 του Οργανισμού όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με το Π.Δ.191/2004 (Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 168/10.9.2004, τ. Α') και τα άρθρα 28, 29 και 30 του Εσωτερικού Κανονισμού της Ακαδημίας

 

Προκηρύσσουμε

 

Επαναπροκήρυξη της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση της προμήθειας κινητού εξοπλισμού στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος 200/972

 

«Επαναπροκήρυξη της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση της προμήθειας κινητού  εξοπλισμού στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Σύγχρονες Μορφές εθελοντικής, κοινωνικής αλληλεγγύης: Πραγματικότητες, δυνατότητες, προϋποθέσεις και όρια. Η περίπτωση του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού» (κωδικός έργου 200/972).

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Μεγαλιθικά στη Μάνη» (Κωδ. Έργου 200/990)

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο:  αρχιτεκτονική τεκμηρίωση και φωτογραμμετρικές και σχεδιαστικές αποτυπώσεις οικισμών και κτιρίων (οικιών, πύργων, εκκλησιών και λοιπών παραδοσιακών κατασκευών, περίπου 40 τον αριθμό) διάσπαρτων στο νότιο τμήμα της χερσονήσου του Ταινάρου που είναι πιθανόν να ανήκουν σε όλες τις ιστορικές περιόδους από τους αρχαίους έως τους νεώτερους χρόνους. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί εργασία πεδίου τουλάχιστον 20 ημερών.

Επαναπροκήρυξη της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση της έκδοσης ενός λευκώματος με τίτλο: «Υδροκλιματικά, Βιοκλιματικά και Γεωλογικά Χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Πελοποννήσου ...» (κωδικός έργου 200/899)

 

Η Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έκδοση ενός λευκώματος με τίτλο: «Υδροκλιματικά, Βιοκλιματικά και Γεωλογικά Χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Πελοποννήσου: από το [Παρελθόν στο Μέλλον» στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Εκπόνηση περιφερειακού σχεδίου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» (κωδικός έργου 200/899).

 

Ανάκληση Προκήρυξης Διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στα Κλιματικά Μοντέλα για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως

 

Με την υπ’ αριθμ. 24/23.2.2022 Απόφαση της Συγκλήτου ανακλήθηκε η από 9.2.2022 και με αριθμ. πρωτ. 467 Προκήρυξη για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο των Κλιματικών Μοντέλων για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Κατόπιν της ανωτέρω ανακλήσεως, σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία ματαιώνεται και η Ακαδημία Αθηνών δεν θα δέχεται αιτήσεις από υποψηφίους υποτρόφους.

 

Πρόσκληση για την άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στην Ακαδημία Αθηνών

Η Ακαδημία Αθηνών προσκαλεί υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στην Ακαδημία Αθηνών, για δώδεκα (12) μήνες, να υποβάλουν την αίτηση του Παραρτήματος, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηv ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-IP AdaptInGR (200/898) με αντικείμενο "Εκτίμηση των μεταβολών στη στάθμη της θάλασσας στις παράκτιες περιοχές με έμφαση στις περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτίμηση των μεταβολών στη στάθμη της θάλασσας στις παράκτιες περιοχές με έμφαση στις περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIFE17 IPC/GR/000006» (έργο 200/898)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Συνεισφορά στην επεξεργασία ατμοσφαιρικών παραμέτρων από κλιματικές προσομοιώσεις με σκοπό την εκτίμηση των μεταβολών κλιματικών δεικτών που συνδέονται με τον τομέα του τουρισμού.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «EuroGEOSS Showcases: Applications Powered by Europe-E-SHAPE» (κωδικός έργου 200/919)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ στο πλαίσιο του  ερευνητικού έργου «EuroGEOSS Showcases: Applications Powered by Europe-E-SHAPE» (κωδικός έργου 200/919) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή , με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Χρήστο Ζερεφό, Ακαδημαϊκό, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι για μία (1) θέση συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο.