Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία


 

Κάντε κλικ εδώ για την ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης Δημόσιας Υγείας (ΚΕΕΔΥ) www.academyhealth.gr

 

Το Κέντρο  Έρευνας και Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία (Κ.Ε.Ε.Δ.Υ.) προτάθηκε με απόφαση της Ολομέλειας στην 3123η συνεδρία της 6ης Οκτωβρίου 2022, μετά από την εκλογή της καθηγήτριας Αντωνίας Τριχοπούλου ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα «Ιατρικές Επιστήμες: Επιδημιολογία - Δημόσια Υγεία».

Το Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας (ΕΙΥ) ήταν μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Αθήνα και επικέντρωση στην έρευνα και την ενημέρωση του κοινού για σημαντικά θέματα υγείας.

Η περιουσία του ιδρύματος περιέρχεται ως Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης, με την επωνυμία «Δωρεά Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας, Δημητρίου και Αντωνίας Τριχοπούλου», στην Ακαδημία Αθηνών προς εκπλήρωση των σκοπών του Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία για τη συνέχιση του έργου του ιδρύματος σε θέματα σχετικά με την προστασία και προαγωγή της υγείας.

Το Κέντρο συστήθηκε το 2023, 3326 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος A’ 55/10.03.2023, σκοπός του οποίου είναι η προώθηση της επιστημονικής έρευνας στους τομείς της υγείας και της πρόληψης ασθενειών.

 

ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ

Το Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης Δημόσιας Υγείας (ΚΕΕΔΥ) θα συνεχίσει το έργο  του ΕΙΥ για την σε θέματα σχετικά με την προστασία και προαγωγή της υγείας.

Ο  σκοπός του Κ.Ε.Ε.Δ.Υ. πραγματοποιείται με:

α) Τη διεξαγωγή και υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας και εκπαίδευσης με αντικείμενο την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη ασθενειών.

β) Την αποτύπωση δεδομένων για την υγεία του ελληνικού πληθυσμού, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της καταγραφής κοινωνικοοικονομικών στοιχείων, ιστορικού υγείας και της εκτίμησης βιοχημικών, γενετικών, ανθρωπομετρικών, διατροφικών και περιβαλλοντικών δεικτών σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού.

γ) Τη διεξαγωγή επιδημιολογικών ερευνών και την εκπόνηση επιδημιολογικών και συναφών μελετών.

δ) Τη συμβολή στην καταγραφή των ιδιαίτερων γενετικών χαρακτηριστικών σε αντιπροσωπευτικό πληθυσμό της Ελλάδας και τη συσχέτισή του με χαρακτηριστικά υγείας και νόσησης.

ε) Τη συμβολή της ανάπτυξης της ιατρικής ακριβείας με τη δημιουργία βάσης δεδομένων για τα γενετικά δεδομένα.

στ) Την αξιοποίηση βάσεων δεδομένων για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης Δημόσιας Υγείας (ΚΕΕΔΥ) και για να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητές του, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.academyhealth.gr.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας (ΕΙΥ) μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του στη διεύθυνση www.hhf-greece.gr.

 

Διεύθυνση:

Αλεξανδρουπόλεως 23,  Αθήνα 115 27

Ε-mail: info@academyhealth.gr

Τηλ: +30 2107770697