Βραβεία από τα έσοδα της Δωρεάς Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) 2024


 

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4398/1929 «Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως της από 18 Μαρτίου 1926 Συντακτικής Αποφάσεως περί Οργανισμού της Ακαδημίας Αθηνών» (ΦΕΚ Α 308),

2. Το πρακτικό της 3176ης συνεδρίας της Ολομέλειας της Ακαδημίας Αθηνών, που αποφάσισε την προκήρυξη βραβείων από τα έσοδα της δωρεάς Μ.Τ.Π.Υ.

 

Ανακοινώνει την προκήρυξη βραβείων Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) με χρηματικό έπαθλο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ το καθένα, απονεμόμενα σε τέσσερα (4) τέκνα μετόχων ή μερισματούχων του Μ.Τ.Π.Υ., τα οποία θα αριστεύσουν και θα πρωτεύσουν έναντι των λοιπών τέκνων μετόχων ή μερισματούχων του Μ.Τ.Π.Υ. ανά επιστημονικό πεδίο στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024, εφόσον έχουν μέσο όρο βαθμολογίας στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) και υποβάλλουν αίτηση στην Ακαδημία Αθηνών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024. Σε περίπτωση περισσοτέρων υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο, το βραβείο θα απονεμηθεί σε αυτόν με την υψηλότερη βαθμολογία και σε περίπτωση ισοβαθμίας το βραβείο θα διανεμηθεί ισομερώς στους ισοβαθμούντες.

 

Συνημμένη η αναλυτική ανακοίνωση και η αίτηση υποψηφιότητας.