Αρχές και προσωπικό


Eφορευτική Eπιτροπή

Πρόεδρος: Αντώνιος Ρεγκάκος

Τακτικά Μέλη: Εμμανουήλ Ρούκουνας,   Βασίλειος Πετράκος,   Κωνσταντίνος Κριμπάς,  Θεόδωρος Παπαγγελής
Αναπληρωματικά Μέλη: Κωνσταντίνος ΒαγενάςΒασίλειος Ράπανος

Επόπτης: Θεόδωρος Παπαγγελής

Διευθύνουσα: 
Δρ Aναστασία Xριστοφίδου 

Ερευνήτρια Α
Τηλ. 210 3664 615
Εmail: christo@academyofathens.gr

Διοικητική Υπάλληλος
Σοφία Φέξη
Τηλ. 210 3664 656
Εmail: sfexi@academyofathens.gr

Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί:

Βασιλική Αφεντουλίδου, MPhil

Τηλ. 210 3664 656

Email: vafentoul@phil.uoa.gr

Ερευνητικό πρόγραμμα: Νεολογισμοί της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Συλλογή, ταξινόμηση, έλεγχος. Υπεύθυνος: Ακαδημαϊκός κ. Ν. Κονομής

Επιστημονικός συνεργάτης (άμισθος)
Δρ Τίτος Π. Γιοχάλας (τ. Διευθυντής)