Συλλογές/ Αρχεία/ Εκθέσεις-Μουσεία


  Το Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου διαθέτει φωτογραφίες αρχειακού υλικού το οποίο προέρχεται από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, τα Αρχεία Κερκύρας, Ρόδου  και το Ιστορικόν Αρχείον Ύδρας (σχετικά με το αρχειακό υλικό της Ύδρας βλ. το απογραφικό διάγραμμα του τ. Διευθυντή Ερευνών ΚΕΙΕΔ Γ. Ροδολάκη («Ιστορικό Αρχείο Ύδρας. Απογραφικό διάγραμμα», Τετράδια Εργασίας ΚΝΕ/ΕΙΕ 11 (1987), σ. 152).  Το υλικό αυτό αποτελεί αποθησαύρισμα παλαιότερων ερευνητικών αποστολών του ΚΕΙΕΔ κατά τη διάρκεια των οποίων έγινε επιλογή ανέκδοτου έως τότε νομικού υλικού.  Περιλαμβάνει δικαστικές αποφάσεις, νοταριακούς κώδικες, λυτά δικαιοπρακτικά έγγραφα και διοικητικά έγγραφα της μεταβυζαντινής, μετεπαναστατικής και καποδιστριακής περιόδου. Ένα μεγάλο μέρος του υλικού αυτού έχει ήδη δημοσιευθεί και σχολιασθεί  από τους ερευνητές  του ΚΕΙΕΔ σε εκδόσεις πηγών και μελέτες που περιλαμβάνει η Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου. Στις αρχειακές συλλογές του ΚΕΙΕΔ περιλαμβάνεται επίσης το αρχείο της από 15.2.2012 δωρεάς του αειμνήστου Καθηγητού της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Χαράλαμπου Παπαστάθη προς το Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών. Το ανέκδοτο αυτό αρχειακό υλικό περιλαμβάνει συμβολαιογραφικές πράξεις, δικογραφίες, δικαστικές αποφάσεις (κυρίως του Πρωτοδικείου, του Ειρηνοδικείου και του Εμποροδικείου  Πατρών) καθώς και εμπορική αλληλογραφία που σχετίζεται άμεσα με τη σταφιδοκαλλιέργεια και τη συναφή εμπορική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε  στην περιοχή της Πελοποννήσου κατά το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα (έτη 1835-1880 περίπου) (η συγκεκριμένη αρχειακή συλλογή έχει  ψηφιοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου Προβολή του έργου των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών στον Παγκόσμιο Ιστό (βλ. http://repository.academyofathens.gr/keied/index.php/gr/content/38).

                                                                                                                                                                                                                                             Δρ. Νομ. Λυδία ΠΑΠΑΡΡΗΓΑ-ΑΡΤΕΜΙΑΔΗ
                                                                                                                                                                                                                                            Διευθύντρια Ερευνών-Διευθύνουσα ΚΕΙΕΔ