Αρχές και προσωπικό


Αρμόδιο όργανο που καθορίζει τα προς έρευνα επιστημονικά θέματα, καθώς και τα προγράμματα, στα οποία αυτά εντάσσονται, είναι η Εφορευτική Επιτροπή του Κ.Ε.Ε.Δ.Υ., ύστερα από εισήγηση του Επόπτη του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Κ.Ε.Ε.Δ.Υ.

 

Εφορευτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Λουκάς Χριστοφόρου, Ακαδημαϊκός

Επόπτης: Αντωνία Τριχοπούλου, Ακαδημαϊκός

 

Τακτικά Μέλη: 

Δημήτριος Θάνος, Ακαδημαϊκός

Ανδρέας Τζάκης, Ακαδημαϊκός

Ανδρέας Καραμάνος, Ακαδημαϊκός

 

Αναπληρωματικό Μέλος:  Εμμανουήλ Φλωράτος, Ακαδημαϊκός

 

Το προσωπικό του κέντρου στην παρακάτω σελίδα:

https://www.academyhealth.gr/personnel