Εκδόσεις υπό την Αιγίδα της Διεθνούς Ενώσεως Κλασικής Αρχαιολογίας & της Διεθνούς Ενώσεως Ακαδημιών


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (A.I.A.C.)
  τιμή (€)
Σειρά:CORPUS SIGNORUM IMPERII ROMANI  
Griechenland, Band III, Faszikel 1: M. Lagogianni-Goorgakarakos, Die Grabdenkmâler mit Porlrâts aus Makedonien. Akademie von Athen 1998 35.00
Griechenland, Band VI, Faszikel 1: M. Lagogianni-Georgakarakos, Die römischen Porträts Kretas: I. Bezirk Herakleion. Akademie von Athen 2002

60.00

Grèce, volume I, fascicule 1: G. Dontas, Les portraits attiques au Musée de l΄Acropole. Académie d'Athènes 2004

60.00

Greece, volume I, fascicule 2: St. Katakis, Athens,  National Archaeological Museum Ι. Attic Sarcophagi with Garlands, Erotes and Dionysiac Themes. Academy of Athens 2018 60.00

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
  τιμή (€)
Σειρά: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM
1. Grece fasc. 3, Athenes - Musée National fasc. 3: Denise Callipolitis - Feytmans, Les coupes attiques à figures noires du Vie siècle. Académie d'Athenes 1986 48.50
2. Greece fasc. 4, Athens - National Museum fasc. 4: Maria Pipili, Attic Black-Figure Skyphoi. Academy of Athens 1993 48.50
3. Greece fasc. 5, Thessaloniki - Archaeological Museum fasc. 1, υπό Κ. Σισμανίδη, Academy of Athens 1998 45.00
4. Greece fasc. 6, Thebes, Archaeological Museum, by Victoria Sabetai. Academy of Athens 2001 48.50
5. Greece fasc. 7, Athens - Marathon Museum, υπό Πάνου Βαλαβάνη, Ακαδημία Αθηνών 2001 48.50
6. Greece fasc. 8, Athens- National Museum fasc. 5: Nota Kourou, Attic and Atticizing Amphorae of the Protogeometric and Geometric Periods. Academy of Athens 2002

80.00

7. Greece fasc. 9, Athens - Benaki Museum fasc. 1: V. Sabetai, Red Figure Pottery. Academy of Athens 2006

60.00

8. Greece fasc. 10: Rhodes - Archaeological Museum fasc. 1: A. A. Lemos, Attic Black Figure. Academy of Athens 2007

80.00

9. Greece fasc. 11: Athens - Museum of Cycladic Art fasc. 1, by K. Kathariou. Academy of Athens 2009

80.00

10. Greece fasc.12: Athens- National Museum fasc. 6: Eleftheria Serbeti, Attic black figure and six's technique lekythoi. Academy of Athens 2012

80.00

11. Greece fasc. 13: Thessaloniki, Aristotle University, Cast Museum (υπό Β. Σαριπανίδη). Academy of Athens 2012

60.00

12. Greece fasc.14: Athens- National Archaelogical Museum fasc. 7: Olga Tzachou Alexandri, Attic Black- and Red-Figure Hydriai.  Academy of Athens 2018. 70.00
13. Greece fasc.15: Athens- National Archaeological Museum fasc. 8: Ε. Vivliodetis, Attic Black- and Red- figure Pyxides (6th-5th c. BC). Academy of Athens 2019.    65.00

 

Σειρά: SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM
1. Grece fasc.3, Musee Numismatique d' Athens: Collection A. Christomanos (premiere partie: Italie- Eubee), par Mando Oeconomides, Academie d' Athenes 2004 45.00
2.Greece fasc. 4, Numismatic Museum, Athens: The P.Z. Saroglos Collection (Use-loan by the club of the Officers of the Armed Forces) (Volume I: Macedonia), by S. Psoma & I. Touratsoglou. Academy of Athens 2005

45.00

3. Greece fasc. 5, Numismatic Museum, Athens: The A.G. Soutzos Collection, by E. Tsourti - M.D. Trifiro. Academy of Athens 2007

55.00

4. Greece fasc. 6, The Alpha Bank Numismatic Collection: From Thessaly to Euboea, by D. Tsangari. Academy of Athens 2011

45.00

5. Sylloge Nummorum Graecorum Greece 7 – The K.I.K.P.E. Numismatic Collection, vol. 1 (υπό Β. Πέννα και Γ. Στόγια ), Academy of Athens 2012 60.00

 

Σειρά: TABULA IMPERII ROMANI
1. D' apres la carte internationale du monde au 1: 1.000.000, Κ 35, Istambul Κ 35, I: Philippi, υπό Α. Αβραμέα με συνεργασία Π. Καραναστάση, Academie d' Athenes 1993 20.00

2. Tabula Imperii Romani J 35 – Smyrna I : Aegean Islands (υπό Π. Καρβώνη και Μ. Μικεδάκη, με τη συνεργασία Γ. Ζάχου), Academy of Athens 2012

70.00

3. Tabula Imperii Romani J 34 – Athens: Epirus (υπό Β. Αντωνιάδη), Academy of Athens 2016 25.00

4. Tabula Imperii Romani J 34 – Athens: Achaia Phthiotis-Malis-Aenis-Oitaia-Doris-Eurytania-East & West Locris-Phokis-Aitolia-Akarnania (υπό Γ. Ζάχου), Academy of Athens 2016

50.00

5. Tabula Imperii Romani J 34-Athens: Attica (υπό Π. Καρβώνη), Academy of Athens 2016

55.00