Μπρέγιαννη Αικατερίνη


Μπρέγιαννη Αικατερίνη
Ερευνητικό Προσωπικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Paris I, που ολοκληρώθηκαν το έτος 2000 με την υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής με θέμα: "Les Banques, l'agriculture et l'Etat. Stratégies de crédit et politique agraire en Grèce, de 1861 à 1940".

Από το 1995 έως το 2001 εργάστηκε σε ερευνητικά/αρχειακά προγράμματα της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Ελλάδος. Από το 1999 έως το 2003 διετέλεσε εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών, τηρώντας τις μόνιμες θεματικές ενότητες "Ιστορία. Τράπεζες" και "Νόμισμα και νομισματικές κρίσεις στην Ελλάδα" στο Δελτίον της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Από το 2008 συνεργάζεται ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης με την Τράπεζα της Ελλάδος/ Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης, με αντικείμενο την ιστορική επεξεργασία της Συλλογής Μεταλλίων-Παρασήμων Π. Ταζεδάκη και την σύνθεση μελέτης στη βάση επιλεγμένων τεκμηρίων από τη συλλογή.

Από το 2001 έως το 2011 εργάστηκε ως Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, διδάσκοντας τα αντικείμενα της Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας της Ευρώπης (2001-2011) και της Γενικής Ιστορίας της Ευρώπης (2002-2006).

Eίναι Κύρια Ερευνήτρια του ΚΕΙΝΕ, όπου υπηρετεί από τον Ιούνιο του 2003. Συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα "Επτανησιακή Προσωπογραφία, 19ος-20ος αιώνας" και έχει αναλάβει το πρόγραμμα σύνθεσης "Όψεις του επτανησιακού αστικού και αγροτικού χώρου, μέσα 19ου- αρχές 20ου αιώνα". Είναι επιστημονική συνεργάτης LaDéHis-CRH, EHESS Paris, όπου από το Δεκέμβριο του 2014 συμμετέχει στο συλλογικό πρόγραμμα « Politiques et statistiques économiques des institutions internationales durant l'entre-deux-guerres » [http://ladehis.ehess.fr/index.php?564]. Eίναι μέλλος της Association Française d'Histoire Economique.

Ι. Μονογραφίες

1. Les Banques, l'agriculture et l'Etat. Stratégies de crédit et politique agraire en Grèce, de 1861 a 1940 [Tράπεζες, αγροτική οικονομία και Κράτος. Στρατηγικές των τραπεζών και γεωργική πολιτική στην Ελλάδα, από το 1861 έως το 1940], πρόλογος Σπύρου Ασδραχά, Lille, Presses Universitaires Septentrion, 562 σελίδες. Δημοσίευση διδακτορικής διατριβής.

2.Ιστορία και Ιστοριογραφία. Νεώτερες Προσεγγίσεις, Πάτρα, ΕΑΠ, 2008.

3. Νεοελληνικό Νόμισμα. Κράτος και ιδεολογία από την Επανάσταση στο Μεσοπόλεμο, Αθήνα, Ακαδημία, 2011.

IΙ. Επιμέλεια συλλογικών τόμων και θεματικών αφιερωμάτων.

1. Co-direction (with H. Gardikas-Katsiadakis) and introduction Agricultural cooperatives in South and Central Europe, 19th-20th century: a comparative approach, Academy of Athens, 2013.

2.Three Conferences on International Monetary History, ed. G. Depeyrot with the collaboration of C. Brégianni and M. Kovalchuk, Wetteren, Moneta, 2013.

3. Επιμέλεια και εισαγωγή στο θεματικό αφιέρωμα ''Χερσαίες συγκοινωνίες στην Ελλάδα : όψεις διαχείρησης του χώρου'', Νεοελληνικά Ιστορικά, ΚΕΙΝΕ Ακαδημίας Αθηνών, 2013, τχ. 3, σ. 213-217.

ΙΙΙ. Oργάνωση θεματικών ενοτήτων σε διεθνή συνέδρια

Οργάνωση της Session Co-operatives as organizational and institutional innovation, IVII Annual Congress of the European Business History Association 2013, August 22nd - August 24th 2013, University of Uppsala, theme: Innovation and Growth [http://www.ucbh.uu.se/]. Participants: C. Bregianni, Athens Academy, S. Garrido, University Jaume I, H. Laurent, CNRS, J. Planas, Barcelona Autonomous University. President: Youssef Cassis, European University Institute.
Οργάνωση της Session Business with money: monetary politics and capital flows in the era of the first globalisation, IVI International Conference of the European Business History Association, EHESS, Paris, 29 August-1 September 2012, theme: The tension between the global and the local. Participants: C. Bregianni, Rita Martins De Souza, Technical University of Lisbonne, Vladimir Bachtine, Financial University of Moscow, Emmanuel Pruneux, EHESS/Banque de France. President: G. Depeyrot, ENS/CNRS. [Business with money]
Οργάνωση της Session Cooperative Business and Structure in Historical Perspective, coorganised with C. Roman Cervantes, XV International Conference of the European Business History Association, Athens 24-26 August 2011, Theme: Business and the State. Participants: M. Fefes, University of Peloponnesus, C. Roman, University of Laguna, A. Ryzova, Saint Petersburg University.

Οργάνωση της Session Cooperatives as a response to crisis, with C. Roman Cervantes, XV International Conference of the European Business History Association, Athens 24-26 August 2011 Participants: A. Antoniou, General State Archives, C. Bregianni, M. Kurt, Yalova University. President: N. Papalexandri, Financial University of Athens.

Session Agricultural Cooperatives in 19th-20th century North and South Europe : local institutions, economy(ies) and the State in the XVIII International Conference of the European Business History Association, University of Utrecht, August 2014. Participations : C. Brégianni, N. Mignemi, C. Roman Cervantes, T. Lorenz (Germany), J. Planas (Spain), I. Karakatsianis (Greece).
Session Diversity within forms of social economy: Cooperative networks in regional and national perspective, XVIIth World Economic History Congress, Kyoto, 3-7 August 2015. Session organised by Torsten Lorenz, C. Roman Cervantes and C. Brégianni.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

"Η πολιτική των ψευδαισθήσεων. Κατασκευές και μύθοι της μεταξικής δικτατορίας", Τα Ιστορικά, τχ. 30, Ιούνιος 1999, σ. 171-198

"Όψεις της θεσσαλικής ενσωμάτωσης (1881-1899): οι άνθρωποι, το νόμισμα, οι μηχανισμοί της πίστης", Τα Ιστορικά, τχ. 38, Ιουν. 2003, σ. 133-162 (σε συνεργασία με τον ιστορικό Α. Αντωνίου)

"Οικονομική Ιστορία του 19ου αιώνα: η έννοια της αγοράς και της στρατηγικής κεφαλαίων", στο Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας. 1833-2002, Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα, ΚΝΕ/ΕΙΕ, 2004, τόμος Β΄, σ.449-471.

«Χρήμα και οικονομία στην Ευρώπη : Μορφές νομισματικής συνεργασίας και νομισματικά συστήματα», στο Θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας, επιμ. Μ. Δρίτσα, Πάτρα, ΕΑΠ, 2008, σ. 117-147.

"Διακρατικές "κανονικότητες" και κυρίαρχες ιδεολογίες στην περίοδο του οικονομικού εθνικισμού. Μια αντίφαση του ευρωπαϊκού Μεσοπολέμου;", Νεοελληνικά Ιστορικά, 2, 2010

''Pouvoir politique et hiérarchies sociales dans les Îles Ioniennes au XIXe siècle : Les formes de l'autorité britannique», in A. Brogini, M. Ghazali (ed.), Des marges aux frontières. Les îles enjeux de conquêtes et de souverainetés, Paris, Classiques Garnier, 2010, p. 388-403.[http://www.eabh.info/fileadmin/bulletin/pdf/bulletin2012_2.pdf]

''Monetary Crises in Greece during the 19th Century. Greek Membership in the Latin Monetary Union and Numismatic Issues'' in Moneys and Economies during 19th Century (from Europe to Asia), ed. G. Dépeyrot, Weteren, Moneta, 2012, p. 27-38.

''Monetary mechanisms and numismatic representations in the era of the first globalisation: the Greek paradigm of the 19th century'', in Depeyrot, Brégianni, Kovalchuk, op. cit., p. 19 – 43.

''Stories and myths : Greek gold transferts during the World War II and beyond'', in Depeyrot, Brégianni, Kovalchuk, op. cit., p. 261-271.

''The Ottoman Empire and the West in the middle of the 19th century: Greek bankers and merchants in Istanbul observed by Andreas Sygros in his autobiography'' in G. Depeyrot (ed.), When Orient and Occident meet, Weteren, Moneta, 2014, p. 37-48.

"Νεωτερικότητα και οικονομική όσμωση γύρω από ένα περιφερειακό σιδηροδρομικό δίκτυο. Θεσσαλία, τέλη του 19ου αιώνα", στο Λ. Δρακάκη (επιμ.), Ελληνική Αστική Ιστορία, 19ος-20ος αιων. Αθήνα, Διόνικος, 2005, σ. 220-232.

"Politique agraire et agencement de la population rurale en Grece dans l'entre-deux-guerres", in Migration of peoples and capital in the Mediterranean during the 20th century, Φλωρεντία, Centre for Advanced Studies, European University Institute, 2005. C.D. Rom με τα Πρακτικά του 6th Mediterranean Social and Political Research Meeting/ Φλωρεντία, 16-20 Μαρτίου 2005

«Πτυχές ιδεολογικών και κοινωνικών συγκρούσεων Θεσσαλία, από την αυγή του 20ου αιώνα έως το τέλος της Β΄ Ελληνικής Δημοκρατίας» [σε συνεργασία με τον ιστορικό Αντώνη Αντωνίου], στο Ιστορία της Θεσσαλίας, Βόλος, Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Βόλου 2006, τ. 1, σ. 291-309.

''Συνεταιριστικά δίκτυα στη διαχείριση της αγροτικής πίστης (1914-1940). Ουτοπία, ιδεολογική πολιτική ή "εργαλείο" αγροτικής πολιτικής;", στο Η ελληνική αγροτική κοινωνία και οικονομία κατά τη βενιζελική περίοδο, Πρακτικά Συνεδρίου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος", επιμ. Δ. Παναγιωτόπουλος, Π. Δ. Σωτηρόπουλος, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα 2007, σ. 89-110

"La utopia rural de un régimen autoritario. La politica cooperativista durante la dictatura de Metaxas (Grecia, 1936-1940), Historia Agraria , 42 (2007), σ. 327-351

«Réseaux techniques et concepts de modernisation. Les cas des chemins de fer thessaliens», Cahiers de la Méditerranée, 78 (2009), σ. 291-306 [http://cdlm.revues.org/]

«Οικονομία και κοινωνία στη Νότια Πελοπόννησο. Το δίκτυο της αγροτικής πίστης στη δεκαετία του 1930», στο Νότια Πελοπόννησος, επιμ. Γ. Καρακατσάνης, Αθήνα, Αλφειός/Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας, 2009, σ. 103-126

"Economy and Society in South Peloponnesus: the organisation of agricultural co-operatives in Messenia from the beginning of the 20th century up to World War II.", en collaboration de Dr. I. Karakatsianis, in H. Gardikas-Katsiadakis, C. Brégianni, op. cit., p. 161-176.

«Banking system and Agricultural cooperatives in Greece (1914-1936): institutional renovation or economic decline?», in H. Gardikas-Katsiadakis, C. Brégianni, Agricultural cooperatives in South and Central Europe, 19th-20th century: a comparative approach, introduction par C. Brégianni, Athens, Academy of Athens, 2013, p. 49-74.

"Πρότυπα διαχείρισης του αγροτικού χώρου. Μεσοπολεμικός εκσυγχρονισμός και θεωρητικές προσλήψεις για την ελληνική αγροτική οικονομία", Νεοελληνικά Ιστορικά,3, 2013, σ. 75-104.

"La metonymie litteraire : Representations du comportement economique dans la litterature grecque, XIXe - XXe siecles", Δελτίο του Κέντρου Ερεύνης Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού, τ. 3, 2003, σ. 187-207.

"Μεταφορά και ετερότητα στον αγροτικό χώρο: λογοτεχνικές καταγραφές του θεσσαλικού ζητήματος", Ίστωρ, τχ. 14, 2005, σ. 107-124.

"Οι γαιοκτήμονες και οι άλλοι: Οψεις του αγροτικού θεσσαλικού ζητήματος στη νεώτερη πεζογραφία", Τρικαλινά, τχ. 24, 2005, σ. 31-43 (μερικότερη επεξεργασία του στοιχείου 2).

"Αναφορές στη συλλογικότητα: Κοινωνικός και οικονομικός μετασχηματισμός στο έργο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη", στo Η Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα, 1864-2004, Πρακτικά Συνεδρίου, επιμ. Ε. Μπελιά, Ε. Γαρδίκα-Κατσιαδάκη, Αθήνα, ΚΕΙΝΕ Ακαδημίας Αθηνών/Βουλή των Ελλήνων 2006, τ. Β', σ. 231-251.

«Images narratives ioniennes du XIX siècle et abstraction d'espace : Solomos, Polylas, Théotokis», Νεοελληνικά Ιστορικά, 1 (2008), σ. 13-34

«Η αφήγηση της επτανησιακής ταυτότητας κατά το 19ο αιώνα: αυτοβιογραφικοί τόποι και κοινωνικές αυτοσημάνσεις», Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Πρακτικά του Η΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, Αθήνα, Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, 2009.

«Τα όρια των ιστορικών υποκειμένων. Λογοτεχνικές αναπαραστάσεις του θεσσαλικού αγροτικού ζητήματος», Δήμος Πυλαρέων, Πρακτικά του Συνεδρίου στη Μνήμη Μαρίνου Αντύπα, Αθήνα, 2010.

''Οι Άθλιοι των Αθηνών : η αστική μελαγχολία του ελληνικού fin-de-siecle», Παλίμψηστον, 29, 2012, Πρακτικά Συνεδρίου ''Ι. Α. Κονδυλάκης. Λογοτέχνης – δημοσιογράφος – μεταφραστής'', επιμ. A.Πολίτης.

«Ιδεολογικές αποτυπώσεις στα νομίσματα και μετάλλια της καποδιστριακής περιόδου», Αιγιναία, 15, 2008, Αφιέρωμα στο επιστημονικό συνέδριο για τον Καποδίστρια, σελ. 166, επιμ. Κ. Γαβρόγλου.

''Printing of banknotes of the Bank of Greece by the Bank of France (1934-1936). A description of interwar banking practices'', Numismatic Chronicles, 28, 2010, p. 105-127 [publ. in English and Greek].

«L'influence maçonnique sur l'hellénisme durant la dernière période ottomane et les symboles de l'Etat grec» in Diffusions et circulations des pratiques maçonniques en Europe et en Méditerranée XVIII-XIXe siècles, dir. Pierre Yves Beaurepaire, Paris, Classiques Garnier, 2012.

"Εννοιολογήσεις και ιστοριογραφικά ζητούμενα της Οικονομικής Ιστορίας", Τα Ιστορικά, τχ. 39, Δεκέμβριος 2003, σ. 492-497. [Το κείμενο αρχικά διαβάστηκε την 10η-12-2003 στην παρουσίαση του συλλογικού έργου Ελληνική Οικονομική Ιστορία, ΙΕ-ΙΘ αιώνας, επιμ. Σπ. Ασδραχάς, Αθήνα, 2003].

''Money and the echo of history'', Νομισματικά Χρονικά/Numismatic Chronicles, 30, 2012.

''Ιστορική έρευνα και τεκμηρίωση. Ζητήματα προσέγγισης των τραπεζικών αρχείων", Δελτίον Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, τχ. 14, β' τριμηνία 1998, σ. 111-114.

"Η διδασκαλία της Ιστορίας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Διδακτικές προσεγγίσεις και υποθέσεις εργασίας", στο : Α. Λιοναράκης (επιμ.), Πρακτικά εισηγήσεων του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την εξ'αποστάσεως εκπαίδευση, επιμ. Α. Λιοναράκης, Αθήνα, Προπομπός, 2003, σ. 508-517.

"Τραπεζικά αρχεία και ιστορικότητα των τεκμηρίων. Θεωρητική πρόσληψη και πρακτική εφαρμογή", Δελτίον Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, τχ. 34, γ' τριμηνία 2003, σ. 191-199

"Ιστορία και Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: μετάδοση και πρόσληψη μερικών ιστοριογραφικών εννοιών. History and Open Distance Learning: Transmission and Perception of some Historiographical Concepts" [σε συνεργασία με τον ιστορικό Γ. Θεοδωρίδη] στο Α. Λιοναράκης (επιμ.), Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα, Προπομπός, 2005, σ. 284-297

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Αναγνωστοπούλου 14 και Hρακλείτου, 10673 Αθήνα
τηλ. 210 36 64 620

Fax: 210 3664 661

e-mail: cbregiann@academyofathens.gr