Εκδόσεις Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας


Δημοσιεύματα

  τιμή (€)
"ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ" - ΕΠΕΤΗΡΙΣ TOΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ    
1 (1971)   20.50
2 (1972)   20.50
3 (1973)   20.50
4 (1974)   20.50
5-6 (1975-76)   20.50
7 (1977)   20.50
8-9 (1978-79)   20.50
10-11 (1980-81)   20.50
12 (1982)   20.50
13-14 (1983-1984)   20.50
15-16 (1985-1986)   20.50
17-18 (1987-1988)   20.50
19-20 (1989-1990)   20.50
21-22 (1991-1992)   22.00
23-24 (1993-1994)   22.00
25-26 (1995-1996)   22.00
27-28 (1997-1998)   26.50
29 (1999)   23.50
30 (2000)   18.00
31 (2001)   15.00
32 (2002)   25.00
33 (2003)   30.00
34 (2004)   30.00
35 (2005)   22.00
36 (2006)   30.00
37 (2007) Ημίτονος Ι   20.00
37 (2007) Ημίτονος ΙΙ (Πρακτικά ημερίδας  «Ανάγκη, Τύχη και Ελευθερία στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία»)   10.00
38 (2008)   30.00
39 (2009)   35.00
40 (2010)   35.00
41 (2011)   45.00
42 (2012)   15.00
43 (2013)   18.00
43, Ημίτομος ΙΙ   10.00
44   18.00
W. G. ΤΕΝΝΕΜΑΝΝ, Σύνοψις της Ιστορίας της Φιλοσοφίας (Μετάφρασις Κ. Μ. Κούμα 1818), 1973, 262 σελ.   (αδ.) 15.00 (δεμ.) 18.00
G. P. ΗENDERSON, Η αναβίωση του ελληνικού στοχασμού 1620-1830 (Μετάφραση Φ. Κ. Βώρου), 1977, 302 σελ. - Β' Έκδοση 1994, 316 σελ.   15.00
Ι. Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Πλάτωνος «Θεαίτητος». Εισαγωγή, αρχαίο και νεοελληνικό κείμενο, 1980, 262 σελ   (αδ.) 9.00
(δεμ.)12.00
Α. SZABO - Ε. MAULA, Έγκλιμα — Untersuchungen zur Fruhgeschichte der griechischen Astronomie, Géographie und der Sehnentafeln, 1982, 253 σελ. και πίνακες   (αδ.) 9.00
(δεμ.) 10.50
Α. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ-ΓΑΛΑΝΟΥ, Ή έννοια της σωτηρίας στην πλατωνική πολιτική φιλοσοφία, Πρόλογος Γ. Μιχαηλίδου-Νουάρου. Αθήναι 1982, 114 σελ   10.50
ΠΕΤΡΟΥ ΒΡΑΪΛΑ ΑΡΜΕΝΗ, Φιλοσοφικά έργα. Τόμος Ζ'   23.50
J. L. VEILLARD-BARON, Παραδόσεις Πλατωνικής φιλοσοφίας, μετάφραση γαλλογερμανικού κειμένου από την Άννα Κελεσίδου. Πρόλογος Ε. Μουτσοπούλου. Αθήναι 1991   12.00

ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ,

τ. Α'. Αθήναι 1988

 

 

12.00

τ. Β'. Αθήναι 1994   12.00
CONSTANTINE DESPOTOPOULOS, Philosophy of History in Ancient Greece. Athens 1991, 118 σελ.   12.00
Α. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ, Μελετήματα Προσωκρατικής Ηθικής, Πρόλογος Γεωργίου Βλάχου. Αθήναι 1994, 129 σελ.   15.00
Α. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ, Ή φιλοσοφία του Ξενοφάνη. Έμμετρη νεοελληνική μετάφραση αποσπασμάτων. Βιβλιογραφία. Πρόλογος Ε. Μουτσοπούλου. Αθήναι 1996   15.00
Γ. ΒΛΑΧΟΣ, Α. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ, Α. ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗ - ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ, Ρ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Η έννοια της ελευθερίας στον νεοελληνικό στοχασμό. Πρόλογος Ε. Μουτσοπούλου. Ημίτομος Α'. Αθήναι 1996, σελ. 312   15.00
Ρ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Α. ΚΟΥΚΗΣ, Κ. ΠΕΤΣΙΟΣ, Α. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ, Α. ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗ-ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ, Ή έννοια της ελευθερίας στον νεοελληνικό στοχασμό. Ήμίτομος Β': Δέκατος ένατος αιών Πρόλογος Ε. Μουτσοπούλου. Αθήναι 1997, σελ. 248   15.00
ΚΩΝΣΤ. Ι. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, Φιλοσοφία του Πλάτωνος. Αθήναι 1997, σελ. 298   18.00
Ε. MOUTSOPOULOS, Philosophie de la culture grecque. Athènes 1998, σελ. 415   20.50
A. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ, Ε. ΜΑΡΑΓΓΙΑΝΟΥ-ΔΕΡΜΟΥΣΗ, Α. ΜΑΝΟΣ, Μ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ-ΜΑΡΝΕΛΗ, Ρ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Φιλόσοφοι στο Αιγαίο Πρόλογος Ε. Μουτσοπούλου. Αθήναι 1998, σελ. 123   18.00
Ε. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ, Α. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ, Α. ΜΑΝΟΣ, Η έννοια της ελπίδας στον νεοπλατωνικό στοχασμό. Πρόλογος Ε. Μουτσοπούλου. Αθήναι 1998, σελ. 54   16.50
G.MITSOPOULOS, Le probleme de la notion de fiction juridique, 2001.   22.00
T.ΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΛΑΛΑ, Η Πρόκληση των Σκεπτικών, 2002   22.00
ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ, Μαθήματα Φιλοσοφίας, (Έκδ. Π. Αλιμπράντη, Επιμ. Λ.Μπενάκη, Προλεγόμενα Ε.Μουτσόπουλου), 2002.  

(αδ.) 20.00
(δεμ.) 30.00

E.MOUTSOPOULOS, Structure, Presence et Fonctions du kairos chez Proclus, 2003   20.00
E.MOUTSOPOULOS,  La Philosophie de la Musique dans le systeme de Proclus, 2004   15.00
E.MOUTSOPOULOS, L' Univers des Valeurs, Univers de l' Homme, 2005   15.00
K. OHELER, Υποκειμενικότης και Αυτοσυνείδηση κατά την Αρχαιότητα, (Μτφρ. Χ. Καρανάσιος, Προλ.σημείωμα Ε.Μουτσόπουλος), 2005   11.00
Μ. ΡΕΝΙΕΡΗ, Έρευναι και Εικασίαι περί Βλοσσίου και Διοφάνους, (Πρόλογος Κ.Δεσποτόπουλος, Εισαγωγή Α.Αραμπατζής-Χ.Μπαλόγλου), 2005   25.00
ΤΥΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ, Hasard et Necessite dans la Philosophie Greque (Πρόλογος Ε.Μουτσόπουλου), 2005   20.00
E.MOUTSOPOULOS, Thought, Culture, Action. Studies in the theory of values and its Greek sources. Athens 2006   24.00
G.MITSOPOULOS, Themes de Theorie Generale et de Logicque du Droit. Athens 2006   17.00
Γ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, Παιδεία και Επιστήμη στον Μιχαήλ Εφέσιο. Εις περί ζώων μορίων Ά 1,3-2,10. Αθήνα 2006, σελ. 340. ISBN: 960-404-092-8   28,00
Κ. ΑΔΑΜΟΥ-ΦΙΚΑ, Οι ιδεατές Πολιτείες. Από τον Πλάτωνα στον Campanella. Αθήνα 2006, σελ. 186. ISBN: 960-404-093-6   13.00
E.MOUTSOPOULOS, Kairicite et Liberte. Athens 2007   17.00
Nécessit é- Hasard-Liberté dans la Philosophie Ancienne. Necessity- Chance- Freedom in Ancient Philosophy, Αθήνα 2008, σ.140   21.00
G. REALE, Σωκράτης. Προς α;νακάλυψιν της αρχαίας σοφίας. Πρόλογος Ε. Μουτσόπουλου, επιμ. μεταφράσεως Μ. Οικονομίδου, Αθήνα 2008, σ.304   26.00
G. MITSOPOULOS, Topique, Nouvelle Rhétorique et Science du Droit, Αθήνα 2008   21.00
Η έννοια του πολίτη στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. The Notion of Citizenship in Ancient Greek Philosophy, Αθήνα 2009, σ.320   25.00
Ε. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Η αισθητική της Ηθικής, Αθήνα 2009, σ.143   17.00
J.M. GABAUDE, Η λογοκρατία του Επίκουρου. Μετάφραση Β. Γρηγορόπουλου, πρόλογος και επιμέλεια Ε. Μουτσοπούλου, Αθήνα 2009, σ.162   20.00
Ι. Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Πλάτωνος Θεαίτητος, Αθήνα, 1980. Φωτογραφική ανατύπωση,επανεκδοση 2008, σσ. 262   15.00
Α. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ, Μελετήματα Προσωκρατικής Ηθικής, Πρόλογος Γ. Βλάχου, Αθήνα,
1994. Aνατύπωση, επανέκδοση 2008, σσ. 129.
  18.00
The Notion of Citizenship in Ancient Greek Philosophy: Η έννοια του Πολίτη στην
Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Αθήνα, 2009, σσ. 320. (ISBN 978-960-404-135-0).
  25.00
G.P. HENDERSON, Η αναβίωση του Ελληνικού Στοχασμού (1620-1830) : Η ελληνική
φιλοσοφία στα χροόνια της τουρκοκρατίας (μετάφραση Φ.Κ. Βώρου), Α εκδ. 1977,
Β  εκδ. 1994 και Γ  εκδ. Αθη?να, 2009, σσ. 316. (ISBN 978-960-404-137-4)
  30.00
Α. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ, Η έννοια της σωτηρίας στην πλατωνική πολιτική φιλοσοφία,
Πρόλογος Γ. Μιχαηλίδου-Νουάρου, Αθήνα, 1982. Φωτοτυπική ανατύπωση της
πρώτης εκδόσεως, Επανέκδοση 2009, σσ. 114, (ISBN 978-960-404-150-3)
  14.00
J.-L. VIELLARD-BARON, G.W.F. Hegel, Παραδόσεις Πλατωνικηής Φιλοσοφίας,
(1825-1826), Μτφρ. Α. Κελεσίδου, Πρόλογος Ε. Μουτσοπούλου. Φωτοτυπική
ανατύπωση της πρώτης εκδόσεως, επανέκδοση 2009, σσ. 155, (ISBN 978-960-404-151-0).
  17.00
W.G. TENNEMANN, Σύνοψις της Ιστορίας της Φιλοσοφίας, Μτφρ. Κ.Μ. Κούμα,
Προλεγόμενα Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλου, Επιλεγόμενα, "Ο Κούμας ως φιλόσοφος",
Ρ. Δ. Αργυροπουύλου. Φωτοτυπική ανατύπωση της πρώτης εκδόσεως, 1973, επανέκδοση
2009, σσ. 262, (ISBN 978-960-404-148-0).
  24.00
Ε. ΡΟΥΣΣΟΥ, Συμβολή στην βιβλιογραφία της προσωκρατικής εννοιολογίας,
Αθήναι 2010, σσ. 67, (ISBN 978-960-404-149-7).
  15.00
E. MOUTSOPOULOS, Reflets et Resonances du kairos, Αθήνα 2010, σσ. 322,
(ISBN 978-960-404-184-8).
  36.00
Η έννοια του πολίτη στην ελληνική αρχαιότητα, Πρακτικά Β΄ συνεδρίου Φιλοσοφίας,
Αθήνα 2011, σσ. 212, (ISBN 978-960-404-183-1).
  22.00
Τ. ΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΛΑΛΑ, Στα ίχνη των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, Αθήνα 2011,σσ. 284, (ISBN 978-960-404-182-4)   29.00
E. MOUTSOPOULOS, Le problème de l'imaginaire chez Plotin, επανέκδοση, Αθήνα 2011, σσ. 116.   10.00
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΔΩΝΗ, Θωμά Ακυινάτου: Σούμμα Θεολογική, εξελληνισθείσα, τόμος 19ος, Αθήναι 2011, σσ. 356   40.00
Διαλέξεις Φιλοσοφίας, Αθήναι, 2012, σσ. 211, (ISBN 978-960-404-223-4)   12.00
E. MOUTSOPOULOS, Valences de l'action, Αθήνα, 2012, σσ. 319.   20.00
Λ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗΣ, Η Φυσική του Αριστοτέλους, Αθήνα, 2012, σσ. 412.   33.00
Λ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ, Ιαμβίχου, Προτρεπτικός επί Φιλοσοφίαν, Αθήνα, 2012, σσ. 256.   40.00
Thomas Alexander Szlezak, Τι οφείλει η Ευρώπη στους Έλληνες, Αθήνα, 2012, σσ. 417   20.00
Plato, poet and philosopher in memory of Ioannis N. Theodoracopoulos, Proceedings of the 3rd International Conference of Philosophy, Magoula - Sparta, 26-29 May 2011 -
Πλάτων, ποιητής και φιλόσοφος: Μνήμη Ιωάννου Ν. Θεοδωρακόπουλου, Πρακτικά του Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Φιλοσοφίας, Μαγούλα Σπάρτης, 26-29 Μαϊου 2011, Αθήνα, 2013, σσ. 323.
 

 

 

15.00

E. MOUTSOPOULOS, Philosophical Suggestions, Αθήνα, 2013, σ. 244.   15.00
Ι. Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Πλάτωνος Θεαίτητος, Αθήνα, 1980. Φωτογραφική ανατύπωση, επανέκδοση 2013, σσ. 262.   15.00
Γ. Μητσόπουλου, Le d?clin de la philosophie analytique du droit, Αθήνα, 2013, σσ. 68.   8.00
Πλάτων, Ποιητής και Φιλόσοφος: Μνήμη Ιωάννου Ν. Θεοδωρακόπουλου, Πρακτικά του Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Φιλοσοφίας, Μαγούλα Σπάρτης, 26-29 Μαϊου 2011, Αθήνα 2013. Φωτογραφική ανατύπωση, επανέκδοση 2014, σσ. 323.   15.00
Thomas Alexander Szlezak, Τί οφείλει η Ευρώπη στους Έλληνες, Αθήνα 2012. Φωτογραφική ανατύπωση, επανέκδοση 2014, σσ. 417.   20.00
Marco Renieri, Armonie della storia dell' umanita, Αθήναι, 2014, σελ. 223.   10.00