Εκδόσεις Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού


Δημοσιεύματα

τιμή (€)
 • ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
 
Τόμοι 1 (1936), 2 (1940), 3 (1950), 4 (1951-1952), 5 (1953-1955), 6(1956).
Έκαστος
15.00
Τόμος 7 (1957) (εξαντλήθηκε)
Τόμοι 8-9 (1958-1959) 15.00
Τόμος 10 (1960), 1997 15.00
Τόμος 11 (1961), 1997 15.00
Τόμος 12 (1962) 15.00
Τόμος 14 (1964) 15.00
Τόμοι 15-16 (1965-1966), 1997 15.00
Τόμοι 17-18 (1967-1968), 1997 15.00
Τόμοι 19-20 (1969-1970), 1997 15.00
 • ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ:
 
Τόμος 1, 1984 20.00
Τόμος 1, 1984 20.00
Τόμος 2, 1986 20.00
Τόμος 3, 1990 20.00
Τόμος 4, 1992 20.00
Τόμος 5, 1996 (Μνήμη Λέανδρου Βρανούση) 20.00
Τόμος 6, 2000

26.00

Τόμος 7, 2004

40.00

Τόμος 8, 2006 28.00
Τόμος 9, 2008 25.00
 • ΝΙΚΗΤΑ ΝΗΦΑΚΗ, Μανιάτικα ιστορικά στιχουργήματα (Έκδοσις ΣΩΚΡ. ΚΟΥΓΕΑ). Αθήναι 1964 (εξαντλήθηκε)
 
 • ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΞΟΔΙΛΟΥ, Ή Εταιρεία των Φιλικών (Έκδοσις Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ και Ν. ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΥ). Αθήναι 1964
15.00
 • ΕΥΑΓΓ. ΣΚΟΥΒΑΡΑ, Ολυμπιώτισσα. (Περιγραφή και ιστορία της Μονής. Κατάλογος των Χειρογράφων. Χρονικά Σημειώματα. Ακολουθία Παναγίας της Ολυμπιωτίσσης. Έγγραφα εκ του Αρχείου της Μονής, 1336-1900). Αθήναι 1967
23.50
 • ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ: Κατάλογος περιγραφικός των χειρογράφων κωδίκων των αποκειμένων εις τας Μονάς των Μετεώρων:
 
Τόμος Α': Τα χειρόγραφα της Μονής Μεταμορφώσεως. 'Εκ των καταλοίπων ΝΙΚΟΥ Α. ΒΕΗ. Προλεγόμενα, προσθήκαι Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ -Δ. Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ. Εκδοσις Β'. Αθήνα 1998 35.00
Τόμος Β': Τα χειρόγραφα της Μονής Βαρλαάμ. Εκ των καταλοίπων ΝΙΚΟΥ Α. ΒΕΗ. Προλεγόμενα, προσθήκαι, επιμέλεια Δ. Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ. Αθήναι 1984 38.00
Τόμος Γ': Τα χειρόγραφα της Μονής Αγίου Στεφάνου, υπό ΔΗΜ. Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ. Αθήναι 1986 (αδ.) 38.00
(δεμ.) 44.00
Τόμος Δ': Τα χειρόγραφα της Μονής Αγίας Τριάδος, Μέρος Πρώτον - Μέρος Δεύτερον, υπό ΔΗΜ. Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ. Αθήναι 1993 (αδ.) 67.50
(δεμ.) 73.50
 • ΑΝΑΣΤ. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, Τα χαράγματα του Παρθενώνος. Τη συνεργασία Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ .Αθήναι 1973
15.00
 • Γ. ΧΟΥΜΝΟΥ, Η Κοσμογέννησις. Ανέκδοτον στιχούργημα του 15ου αιώνος. Έμμετρος παράφρασις της Γενέσεως και Εξόδου της Παλαιάς Διαθήκης. Κριτική έκδοσις υπό ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α ΜΕΓΑ. Αθήναι 1975
15.00
 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΌΜΟΣ Ο ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ, Αλληλογραφία, Τόμος Α', 1802-1817. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΠΠΑΣ και ΡΟΔΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ, Αθήνα 1989
15.00
 • «ΕΦΗΜΕΡΙΣ», Βιέννη 1791-1797. 'Εκδότες: Μαρκίδες Πούλιου. Ανασυγκρότηση της σειράς σε φωτοτυπική επανέκδοση. 'Εκδοτική φροντίδα, Προλεγόμενα, Σημειώσεις κτλ. ΛΕΑΝΔΡΟΥ ΒΡΑΝΟΥΣΗ, Αθήνα 1995 (τόμοι 6)
 
(α') Τόμος 1: «ΕΦΗΜΕΡΙΣ» του έτους 1791 23.50
(β') Τόμος 2: «ΕΦΗΜΕΡΙΣ» του έτους 1792 23.50
(γ') Τόμος 3: «ΕΦΗΜΕΡΙΣ» του έτους 1793 23.50
(δ') Τόμος 4: «ΕΦΗΜΕΡΙΣ» του έτους 1794 23.50
(ε') Τόμος 5: Προλεγόμενα Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ στην «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ» του έτους 1797 23.50
(ς') Τόμος 6: «ΕΦΗΜΕΡΙΣ» του έτους 1797 23.50
(ζ) Τόμος 7: «ΕΦΗΜΕΡΙΣ» 1791-1797: Γενικόν αλφαβητικόν εύρετήριον, Γλωσσάριον, Αθήνα 2000 9.00
 • ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΝΤΕΛΛΑΠΟΡΤΑ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ (1403/1411). Έκδοση κριτική, Εισαγωγή, Σχόλια και Ευρετήρια Μ. Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ. Αθήνα 1995
(αδ.) 20.50
(δεμ.) 23.50
 • FRANÇOIS SCOUPHOS, Ο Γραμματοφόρος (Le Courrier). Édition critique du recueil de ses lettres avec Introduction, Commentaire et Répertoires par m. i. manoussakas et avec la collaboration de Michel Lassi-Thiotakis. Athènes 1998

35.00

 • Επαναστατικά τραγούδια του Ρήγα και ο Ύμνος στον Μποναπάρτε του Περραιβού. H έκδοση της Κέρκυρας 1798. Φωτομηχανική ανατύπωση. Αθήνα 1998 (διανέμεται δωρεάν).
 
 • ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗ-ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, Τα ταξίδια του λόρδου Guilford στην ανατολική Μεσόγειο. Αθήνα 2000

23.50

 • Ανέκδοτα Στιχουργήματα του θρησκευτικού θεάτρου του ΙΖ' αιώνα. Έργα των Ορθοδόξων Χίων κληρικών Μιχ. Βεστάρχη, Γρηγ. Κονταράτου, Γαβρ. Προσοψά. Έκδοση κριτική, Εισαγωγή, Σχόλια και Ευρετήρια, Μ. Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ - Β. ΠΟΥΧΝΕΡ, Αθήνα 2000.

18.00

 • ΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ, Λόγος προς τον αυτοκράτορα Μανουήλ Β' Παλαιολόγο. Εισαγωγή και Έκδοση Χ.Γ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗ και Δ.Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ, Αθήνα 2001

26.50

 • ΕΥΤΥΧΙΑ Δ. ΛΙΑΤΑ, Το Ναύπλιο και η ενδοχώρα του από τον 17ο στον 18ο αι. οικιστικά μεγέθη και κατανομή της γης. Αθήνα 2002

15.00

 • ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΗΛΙΑΣ, Επιστολάριον ήτε Επιστολικός Χαρακτήρ, Βενετία 1757 (Φωτομηχανική ανατύπωση, Αθήνα 2003. Προλεγόμενα: Κώστας Λάππας)

16.00

 • ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 1930-2003. Ίδρυση, λειτουργία, ερευνητικές δραστηριότητες, δημοσιεύματα. Αθήνα 2003 (διανέμεται δωρεάν).

-

 • ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΔΟΥΣΙΚΟΥ- ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ, Κατάλογος Περιγραφικός, υπό ΔΗΜ. Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ- ΦΩΤΙΟΥ ΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Αθήνα 2004

100.00

 • Δ. Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ- Γ. ΓΑΛΑΒΑΡΗ, Τα εικονογραφημένα χειρόγραφα των Μονών των Μετεώρων. Τόμος Α': Εισαγωγή- περιγραφή, ασπρόμαυροι πίνακες, σ.371. Τόμος Β': Εικόνες έγχρωμες, σ.374, Αθήνα 2007

   125.00         

 • ΜΝΗΜΗ ΜΑΝΟΥΣΟΥ Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ, Πρακτικά Ημερίδας, Αθήνα 15 Ιανουαρίου 2005. Έκδ. ΚΕΜΝΕ και Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, Αθήνα 2007, σ. 97
   10.00
MICHIEL GRADENIGO, ΝΟΤΑΡΙΟΣ ΣΤΗ ΔΟΥΚΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΑΝΔΑΚΑ Libro 1593-1617. Εισαγωγή - Έκδοση: ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ, Αθήνα 2010                          
 

        25.00      

ΣOΦIA N. ΛAΪOY, Tα οθωμανικά έγγραφα της μονής Bαρλαάμ Mετεώρων, 16ος-19ος αι., Aθήνα 2011, 8ο, σελ. 510.

25.00

ΔHMHTPIOΣ Z. ΣOΦIANOΣ, Η ανέκδοτη φαναριώτικη ποιητική συλλογή του κώδικα 666 Μονής Μεγάλου Μετεώρου, ΙΗ΄ αιώνας, στιχουργήματα αρ. 1-175, Aθήνα 2011, 8ο, σελ. 257.

30.00

ΑNAΣTAΣIOΣ ΓOPΔIOΣ, Aλληλογραφία (1675-1728). Έκδοση: XAPITΩN KAPANAΣIOΣ-IΩANNA KOΛIA. Προλεγόμενα-σχόλια: XAPITΩN KAPANAΣIOΣ, τόμοι A΄ και B΄, Aθήνα 2011, 8ο, σελ. 1408+πίν. 1-9.

 Α΄ τόμος: 43.58
Β΄ τόμος: 47.32

ΔHMHTPIOΣ Z. ΣOΦIANOΣ - ΛAZAPOΣ ΔEPIZIΩTHΣ, H Iερά Mονή της Yπαπαντής των Mετεώρων, Δεύτερο μισό του 14ου αιώνα. Προσκυνητάριο - Iστορία και Tέχνη, Aθήνα 2011, 8ο, κείμενα, εικ. A΄-KE΄ και 1-112, σελ. 184.