Εκδόσεις Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου


Δημοσιεύματα

τιμή (€)
ΕΠΕΤΗΡΙΣ TOΥ KENTPOΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ TOΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (πρώην Αρχείου της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου).  
Τόμοι: 1 (1948), 2 (1949), 3 (1950), 4 (1951), 5 (1954), 6 (1955), 7 (1957), 8 (1958). Έκαστος 15.00
Τόμος 9 (1962) 15.00
Τόμοι 10-11 (1963-1964) 15.00
Τόμος 12 (1965) 15.00
Τόμος 13 (1966) 15.00
Τόμος 14 (1967) 15.00
Τόμος 15 (1968) 15.00
Τόμοι 16-17 (1969-1970) 15.00
Τόμος 18 (1971) 15.00
Τόμος 19 (1972) 15.00
Τόμοι 20-21 (1973-1974) 15.00
Τόμος 22 (1975) 15.00
Τόμος 23 (1976) 15.00
Τόμοι 24-26 (1977-1979) 15.00
Τόμοι 27-28 (1980-1981) 15.00
Τόμοι 29-30 (1982-1983) 58.50
Ευρετήρια Τόμων 1-30 (εντός του Τόμου 31)  
Τόμος 31 (1995) 15.00
Τόμος 32 (1996) 18.00
Τόμος 33 (1997) 29.50
Τόμος 34 (1998) & Παράρτημα 1. ΛΥΔΙΑ ΠΛΠΑΡΡΗΓΑ - ΑΡΤΕΜΙΑΔΗ, Η νομική προστασία της γονικής περιουσίας στη Μύκονο (17ος-18ος αι.). Αθήνα 1999. 38.50
Τόμος 35 (2001) 38.50
Τόμος 36 (2002) 25.00
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Μ.Α. ΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ- Λ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΑ-ΑΡΤΕΜΙΑΔΗ, Η συμβολή των δραγομάνων του στόλου στην προαγωγή της δικαιοσύνης των νήσων του Αιγαίου, Αθήνα 2002 10.00
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. E.KARABELIAS L'epiclerat attique. Recherches sur la condition juridique de la fille epiclere athenienne, Athens 2003 20.00
Τόμος 37 (2004) 20.00
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. I.N. ARNAOUTOGLOU, Thusias heneka kai sunousias. Private religious associations in Hellenistic Athens, Athens 2003 18.00
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. E.KARABELIAS, Recherches sur la condition juridique et sociale de la fille unique dans le monde grec ancien excepte Athenes, Athenes 2004 15.00
Τόμος 38 (2005) 30.00
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. E.KARABELIAS, Etudes d'historoire juridique et sociale de la Grece Asncienne, Athenes 2005 17.00
Τόμος 39 (2006) 16.00
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7. ΛΥΔΙΑ ΠΑΠΑΡΡΗΓΑ ΑΡΤΕΜΙΑΔΗ, Στοιχεία ελληνικών επιδράσεων στα λατινικά κείμενα του Corpus Juris Civilis. Αποσπάσματα από την αρχαιοελληνική γραμματεία, Αθήνα 2006 17.00
Τόμος 40 (2007) -
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ, Από το Νόμο Ροδίων στο 53ο Βιβλίο των Βασιλικών, Συμβολή στη μελέτη του Βυζαντινού Ναυτικού Δικαίου. Αθήνα 2007 18.00
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Δ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Η πορεία προς σύνταξιν Ελληνικού Αστικού Κώδικος. Η περίοδος 1822-1891. Συμβολή εις την Ιστορίαν του Δικαίου. Αθήνα 2008 37.00
Τόμος 41  
Τόμος 42 (2010)  
ΠAPAPTHMA (Supplement) 10
Τσούρκα-Παπαστάθη, Δ.-Ε. (2011) Η νομολογία του κριτηρίου της ελληνικής "κομπανίας" του Σιμπίου Τρανσυλβανίας, 17ος-18ος αι. Πηγές του δικαίου και των θεσμών του απόδημου ελληνισμού, Αθήνα. (υπό εκτύπωση)
[Les arr?ts du tribunal de la "Compagnie" grecque de Sibiu en Transylvanie XVIIe-XVIIIe si?cles. Sources du droit et des institutions de la Diaspora grecque - The decisions of the Tribunal of the Greek "Company" of Sibiu in Transylvania (17th -18th centuries). Sources of law and institutions of the Greek Diaspora (in print)]
 
ΠAPAPTHMA (Supplement) 11. Sundahl, M., Mirhady, D. & I. Arnaoutoglou (2011) A new working bibliography of ancient Greek law (7th -4th centuries BC), Athens.  
Τόμος 43 (2011)  
Τόμος 44(2012-2013)  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Supplement) 12
Δήμητρα Π. Καραμπούλα-Γιώργος Ε. Ροδολάκης, Ο Κώδικας Vaticanus Graecus 2639. Ναξιακά νοταριακά έγγραφα του δουκάτου του Αιγαίου και της τουρκοκρατίας(1472-1598 και 1702-1798), Αθήνα 2012-2013, σ. 376

 
Τόμος 45 (2014-2015)