Εκδόσεις Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας


Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου
Έτος 1 (1939)
Έτος 2 (1940)
Έτος 3/4 (1941-42)
Έτος 5/6 (1943-44), 1949
Τόμος 5 (1945-49), 1950
Τόμος 6 (1950-51), 1951
Τόμος 7 (1952), 1953
Τόμος 8 (1953-54), 1956
Τόμος 9/10 (1955-57), 1958
Τόμος 11/12 (1958-59), 1960
Τόμος 13/14 (1960-61), 1962
Τόμος 15/16 (1962-63), 1964
Τόμος 17 (1964), 1965

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας
Τόμος 18/19 (1965-66), 1967
Τόμος 20/21 (1967-68),1969
Τόμος 22 (1969-72), 1973
Τόμος 23 (1973-74),1975
Τόμος 24 (1975-76), 1977
Τόμος 25 (1977-80), 1981-84
Τόμος 26/27 (1981-86), 1990, ISBN: 1011-7946
Τόμος 28 (1986-1998), 1999. ISSN: 1011-7946
Τόμος 29-30 (1999-2003), 2004. ISSN: 1011-7946

Δημοσιεύματα του Λαογραφικού Αρχείου / Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας
αρ. 1 - Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τ. Α΄, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, εν Αθήναις, 1920, σελ. 304.
αρ. 2 - Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τ. Β΄, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, εν Αθήναις, 1921, σελ. 375.
αρ. 3 - ΣΤΙΛΠ. Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, Ελληνική Λαογραφία, μέρος Α΄: Μνημεία του Λόγου, Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, εν Αθήναις, 1922, σελ. 446.
αρ. 5 - ΔΗΜ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ, Αιτωλικαί οικήσεις, σκεύη και τροφαί, Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, εν Αθήναις, 1925, σελ. η΄ +145.
αρ. 6 - Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τ. Γ΄, Γρα-φείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, εν Αθήναις, 1931, σελ. ε΄+ 393.
αρ. 7 - Γ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ, Γ. Α. ΜΕΓΑ, Δ. Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ελληνικά δημοτικά τραγούδια (Εκλογή), τ. Α΄, εν Αθήναις 1962, σελ. λβ΄ + 518 (Φωτομηχανική Ανατύπωση: Αθήνα 2000).
αρ. 8 - ΣΤΙΛΠ. Π. ΚΥΡIΑΚΙΔΟΥ, Ελληνική Λαογραφία, μέρος Α΄: Μνημεία του Λόγου, έκδ. Β΄, Τύποις Σ. Π. Παπαδογιάννη, εν Αθήναις, 1965, σελ. η΄+ 433.
αρ. 10 - ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ - ΣΠΥΡ. Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ, Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, τ. Γ΄ (Μουσική εκλογή), εν Αθήναις 1968, σελ. ν΄ + 444 + 5 δίσκοι μουσικής (Φωτομη-χανική Ανατύπωση συνοδευόμενη από 2 δίσκους πυκνής εγγραφής / CD: Αθήνα 1999).
αρ. 11 - ΣΠΥΡ. Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ (μουσ. επιμ.), Γ. Α. ΜΕΓΑ (εισαγωγή, υπομνήματα), Ελληνικά Δημοτικά Tραγούδια: Μουσική ανθολογία. Εκδιδομένη επί τω εορτασμώ της 150ετηρίδος από της ενάρξεως του αγώνος της Ελληνικής Ανεξαρτησίας (Greek Folk Songs. Α Musical Anthology. Published to celebrate the 150th anniversary of the outbreak of the struggle for Greek Independence). 1972, σελ. 45 + 3 δίσκοι μουσικής.
αρ. 12 - ΑΡΙΣΤ. ΠΑΣΑΔΑΙΟΥ, Η λαϊκή Αρχιτεκτονική της Ίμβρου, Αθήναι 1973, σελ. 78 + πίν. 22.
αρ. 13 - Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τ. Β΄, έκδ. β΄, εν Αθήναις, 1975, σελ. ς΄+ 2 + 470.
αρ. 14 - Γ. Α. ΜΕΓΑ, Το Ελληνικό παραμύθι: Αναλυτικός κατάλογος τύπων και παραλλαγών κατά το σύστημα Aarne-Thompson (FFC 184). Τεύχος Α΄: Μύθοι ζώων, Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήναι 1978, σ. 111.
αρ. 15 - Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τ. Δ΄, Ακαδημία Αθηνών, εν Αθήναις, 1980-1985, σελ.4 + 618.
αρ. 16 - DILLER Inez (μεταφρ.), Zypriotische Marchen, Ακαδημία Αθηνών, Athen, 1982, σελ. 287.
αρ. 17 - ΣΤΕΦ. Δ. ΗΜΕΛΛΟΥ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΟΛΥΜΕ-ΡΟΥ-ΚΑΜΗΛΑΚΗ, Παραδοσιακός υλικός βίος του ελληνικού λαού (Ερωτηματολόγιο), Αθήνα 1983, σελ. 424.
αρ. 18 - Οι δύο όψεις της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς - Αφιέρωμα εις μνήμην Σπυρίδωνος Περιστέρη, Πρακτικά Μουσικολογικής Συνάξεως (Μέγαρον Ακαδημίας Αθηνών, 10 και 11 / 11/ 2000), Επιμ. ΕΥΣΤ. Γ. ΜΑΚΡΗ, Αθήνα 2003, σελ. 284. ISBN: 960-404-020-0
αρ. 19 - Η Ελιά και το Λάδι από την αρχαιότητα έως σήμερα, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου (Αθήνα, 1-2 Οκτωβρίου 1999, Μέγαρον Ακαδημίας Αθηνών, οργάνωση: Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας). Επιστημονική υπεύθυνη έκδοσης: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Καμηλάκης - Λουίζα Καραπιδάκη, Αθήνα 2003, σελ. 501. ISBN: 960-404-039-01.
αρ. 20 - Η ελιά και το λάδι στον χώρο και τον χρόνο, Πρακτικά του Συμποσίου "Η ελιά και το λάδι στον χώρο και τον χρόνο", (Πρέβεζα, 24-26 Νοεμβρίου 2000. Οργάνωση: Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιον Ιωαννίνων και το Ίδρυμα "Ακτία Νικόπολις" Πρέβεζας). Επιστημ. Υπεύθυνη έκδοσης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Καμηλάκης - Λουίζα Καραπιδάκη, Αθήνα 2003, σελ. 526. ISBN: 960-404-040-5.
αρ. 21 - Ελαιοσοδεία. Μελέτες για τον πολιτισμό της ελιάς. Επιστημ. υπεύθυνη έκδοσης: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη. Παράρτημα της Επετηρίδας του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, τόμος 29-30 (1999-2003). Αθήνα 2004, σελ. 288. ISSN: 1790-6253.
αρ. 22 - Ελαίας Εγκώμιον, Ιn Praise to the Olive Tree, Οδηγός ομώνυμης Έκθεσης, Aθήνα 2004, σελ. 25. ISBN: 960-404-053-7.
αρ. 24 - ΕΛΕΝΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΥ, Μαύρη γη και Ελένη: Τελετουργίες θανάτου και αναγέννησης, Aθήνα 2008, σελ. 531. + 2 CDs, ISBN: 978-960-404-109-1
αρ. 26 – Ελαίας Εγκώμιον. In praise of the Olive. Κατάλογος ομώνυμης Έκθεσης, Αθήνα 2006, σελ. 126 (β΄ έκδοση Αθήνα 2007). ISBN: 960-404-095-2
αρ. 27 – Ο Δημήτριος Σ. Λουκάτος και η Ελληνική Λαογραφία. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας, Αθήνα 2008, σελ. 246. ISBN: 978-960-404-132-9
αρ. 28.- ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ, Τραγούδια και σκοποί στην Κω, Μουσική συλλογή: Σπυρ. Περιστέρη (1958), Κοινότητας Κεφάλου (1996-1997) Γ. Ι. Χατζηθεοδώρου (2006), S. Baud-Bovy (καταγραφή1930). Συνέκδοση ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΩΩΝ «Ο ΦΙΛΗΤΑΣ», αριθ. 11, Αθήνα 2008, σελ. 429 + 2 δίσκοι πυκνής εγγραφής / CDs, ISBN: 978-960-86283-4-2

"Πηγές του Λαϊκού Πολιτισμού": Η νέα σειρά του Κ.Ε.Ε.Λ., που αφορά στην δημοσίευση ανέκδοτων χειρογράφων, εγκαινιάσθηκε το 2002.

1. ΔΗΜ. Σ. ΛΟΥΚΑΤΟΥ, Λαογραφικά Σύμμεικτα της νήσου Παξών (Καταγραφή 1957), επιμ. Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, Αθήνα 2002, σελ. 247. ΙSBN: 960-404-005-7.
2. ΒΑΣ. Π. ΣΑΡΛΗ Λαογραφικά Σύμμεικτα του Δήμου Φενεού Κορινθίας, (Καταγραφή 1962-2000), επιστ. επιμέλεια έκδοσης Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, τόμοι Α΄ και Β΄, Αθήνα 2003, τ. Α΄,σελ. μς΄ + 575, τ. Β΄ σελ. 673. ISBN: 960-404-038-3.
Υπό έκδοσιν
3. Λαογραφικές καταγραφές στο Βαλτεσινίκο Γορτυνίας, (Μύθοι ζώων, παραμύθια και τραγούδια), επιμ. Ευάγγελος Καραμανές, Αθήνα 2009, σελ. 257. ΙSBN: 978-960-404-147-3

Εκτός σειρών

 • ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ, Ζητήματα Ελληνικής Λαογραφίας, Ανατύπωσις [των τριών τευχών-ανατύπων από την Επετηρίδα του Λαογραφικού Αρχείου, 1939-1949], Αθήναι 1975, σελ.
  [430].
 • ΣΤΕΦ. Δ. ΗΜΕΛΛΟΥ, ΓΡΗΓ. Κ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (επιμ.), Άτλας της Ελληνικής Λαογραφίας - Λεύκωμα Ι: Ξύλινον άροτρον, ζυγός, σιδηρούν άροτρον, αροτρίασις, Αθήναι 1975, σελ. 2 + 4 χάρτες + πιν.14.
 • ΓΕΩΡΓ. ΕΜΜ. ΠΑΓΚΑΛΟΥ, Περί του γλωσσικού ιδιώματος της Κρήτης, τ. Ζ΄: Τα λαογραφικά, Αθήναι 1983, σ. ζ΄ + 566.
 • ΑΝΝΑΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ - ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ, Β. Ερωτηματολόγιο για έπιπλα και σκεύη, Αθήνα 1984, σελ. 56.
 • ΓΕΩΡΓ. ΕΜΜ. ΠΑΓΚΑΛΟΥ, Περί του γλωσσικού ιδιώματος της Κρήτης, τ. ΣΤ΄(β΄ έκδ.): Λαογραφικά Σύμμεικτα, Αθήναι 1986, σελ. 432.
 • ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ - ΚΑΜΗΛΑΚΗ, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας: Ιστορικό, Προγράμματα Ανάπτυξης, Εκσυγχρονισμός, Αθήνα 2001 (β΄ έκδοση), σελ. 24.
 • Από το αλεύρι στο ψωμί, (Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς), κείμενα - επιμέλεια Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη-Λουίζα Καραπιδάκη. Ενημερωτικό φυλλάδιο (σε ελληνική και αγγλική γλώσσα). Έκδοση του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων και τον Λαογραφικό - Χορευτικό Σύλλογο Αμφίκλειας "Η Δαδιώτικη Εστία", Αθήνα 2002, σελ. 12.
 • Μουσείον Άρτου, Αμφίκλεια. Κείμενα-επιμέλεια Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, Λουίζα Καραπιδάκη. Έκδοση του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών με τη συνεργασία του Λαογραφικού - Χορευτικού Συλλόγου Αμφίκλειας "Η Δαδιώτικη Εστία", Αθήνα 2003. Πολύπτυχο ενημερωτικό φυλλάδιο.
 • Ακρίτες της Ευρώπης - Οδηγός Έκθεσης (The Acritans of Europe - Exhibition Guide), (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΑCRINET / CULTURE 2000), Επιμ. Εκδόσεως ΛΟΥΙΖΑΣ ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας - Κέντρον Αναπτυξιακών Μελετών ΠΡΙΣMA, Αθήνα 2004, σελ. 48. ISBN: 960-87327-8-6.
 • Ωδή στην Ελιά / Ode to the Olive Tree, Συλλογικός τόμος, έκδοση: Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Υπουργείο Πολιτισμού - Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων, Επιστ. υπεύθυνη ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ - ΚΑΜΗΛΑΚΗ, Αθήνα 2004, σελ. 342. ISBN: 960-404-054-5.
 • ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΣΙΑΝΗ, Δημοτικά Τραγούδια της Σκύρου, (SOTIRIOS (SAM) TSIANIS, Folk Songs of Skyros, Greece). Εθνομουσικολογική έκδοση. [Συνέκδοση]: Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, εν Αθήναις, Ναύπλιο, Ηράκλειο 2003, σελ. 447 + 4 δίσκοι πυκνής εγγραφής (CD). Δίγλωσση έκδοση, Ελληνικά - Αγγλικά. Επιμέλεια κειμένων των ασμάτων: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, επιμέλεια μουσικών καταγραφών Ευστ. Μακρής. Γεν. επιμέλεια: Νικ. Διονυσόπουλος. ISBN: 960-524-167-6.
 • Ευρωπαϊκή Ακριτική Παράδοση. Πρακτικά Επιστημονικών Συναντήσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ACRINET / CULTURE 2000. Γενική επιμέλεια ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΒΕΛΕΡ. Τόμος 1: Από τον Μεγαλέξαντρο στον Διγενή Ακρίτα, Επιμέλεια τόμου: Π. Υφαντής και J. Roques - Tesson. Διορθώσεις: Λ. Καραπιδάκη. Αθήνα, Ιωάννινα, Κάρπαθος, Βενετία, Θεσσαλονίκη, 2004, σελ. 301. [Έκδ. ACRINET, Aθήνα 2004]. ISBN: 960-87327-9-4
 • Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας: Ιστορικό, Προγράμματα Ανάπτυξης, Eκσυγχρονισμός, (3η έκδοση αναθεωρημένη, Aθήνα 2006 [Kείμενα: Aικ. Πολυμέρου – Kαμηλάκη, Επιμέλεια: Ε. Καραμανές]).
 • Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Ανάπτυξη Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης του Λαϊκού Πολιτισμού στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», Αθήνα 2008, σ. 24
 • «Ατλας της Ελληνικής Λαογραφίας», Ψηφιακή εφαρμογή (DVD) που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του υποέργου «Ανάπτυξη εφαρμογής πολυμέσων λαϊκού πολιτισμού» του Έργου «Ανάπτυξη Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης του Λαϊκού Πολιτισμού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», Επιστημ. υπεύθυνη: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, επιμέλεια: Ευάγγελος Καραμανές, Αθήνα 2008, ISBN 978-960-7772-49-7
 • «Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα για λαογραφική έρευνα», Ψηφιακή εφαρμογή (DVD) που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του υποέργου «Ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής πολυμέσων λαϊκού πολιτισμού» του Έργου «Ανάπτυξη Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης του Λαϊκού Πολιτισμού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», Επιστημ. υπεύθυνη: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, επιμέλεια εφαρμογής: Ευάγγελος Καραμανές, Αθήνα 2008, ISBN 978-960-7772-50-3