Εκδόσεις Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων- Ι.Λ.Ν.Ε


 

Δημοσιεύματα

τιμή (€)

Α'. - ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ:

Τόμοι: Α' (α-αμωρωζοσύνη) (1933), Β' (άν-απώρυγα) (1939), Γ' (-άρα-βλέπω) (1942), Έκαστος

38.50
Τόμος Δ'. Τεύχος Α' (βλεφαρίδα-γάργαρος) (1953) 20.00
Τόμος Δ'. Τεύχος Β' (γαρδαλώνω - γεροδάσκαλος) (1980) 20.00
Τόμος Ε'. Τεύχος Α' (γεροδέματος - γλωσσωτός) (1984) 16.50
Τόμος Ε'. Τεύχος Β' (γναθάδα - δαχτυλωτός) (1989) 22.50

Ε'. - ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ.

Τόμοι: Α' (1939), Β' (1940), Γ' (1941), Δ' (1942-1948), Ε' (1950), ς (1953-1954), Ζ' (1955), Η' (1958), θ' (1963), Γ (1964-1965), ΙΑ' (1966-1969), IB' (1972), ΙΓ' (1978). Έκαστος

16.50
ΙΔ' (1982) 16.50
ΙΕ'(1985) 16.50
Ις' (1986) 16.50
ΙΖ' (1991) 16.50
ΙΗ' (1992-93) 16.50
Ιθ' (1994-95) 16.50
Κ' (1996) 16.50
ΚΑ' (1997) 26.00
KB' (1998) 32.50
ΚΓ' (2001)

40.00

ΚΔ' (2003)

30.00

ΚΕ' (2005)  
ΚΣΤ' (2006) - υπό εκτύπωση  
ΔΗΜΟΣΘ. Η. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟY, Γραμματική της 'Ελληνικής διαλέκτου του Πόντου. (Λεξικογραφικόν Δελτίον Παράρτημα 1). 'Εν Αθήναις 1958, σελ. 506 16.50
G. Ν. HATZIDAKIS, Einleitung in die Neugriechische Grammatik. Ανατύπωσις της Α' εκδόσεως, Λειψία 1892 (Λεξικογραφικόν Δελτίον Παράρτημα 3). 'Εν Αθήναις 1975, σελ. ιστ' - 464 13.00
Γ. Ν. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ, Γλωσσολογικαί έρευναι, τ. Β': Γλωσσολογικαί μελέται 1884-1936, το πρώτον συνεκδιδόμεναι υπό Δ. Βαγιακάκου μετά μακράς εισαγωγής περί του βίου και έργου του Γ. Χατζιδάκι ως και πινάκων λέξεων και πραγμάτων τόμου Α' (1934) και τόμου Β' (Λεξικογραφικόν Δελτίον Παράρτημα 2). 'Εν Αθήναις 1977, σελ. 815 16.50
Γ. Ν. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ, Γλωσσολογικαί έρευναι, τ. Α': Άνατύπωσις της εκδόσεως 1934. (Λεξικογραφικόν Δελτίον Παράρτημα 4). 'Εν 'Αθήναις 1980 16.50

ΑΝ. ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ, Ιστορικόν Λεξικόν των ελληνικών ιδιωμάτων της Κάτω Ιταλίας.

Τόμος Α'. 'Εν Αθήναις 1984
Τόμος Β' (β-ι). 'Εν Αθήναις 1986
Τόμος Γ' (κ-λ-μ). 'Εν Αθήναις 1988
Τόμος Δ' (ν-σ[σ-σενία]). 'Εν Αθήναις 1991
Τόμος Ε' σ(σ-σένο[ς])-ω. 'Εν Αθήναις 1992

 

26.00
26.00
26.00 
26.00
26.00

ΑΝ. ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ, Γραμματική των ελληνικών ιδιωμάτων της Κάτω Ιταλίας. Αθήναι 1997

13.00

Δ. Β. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΥ, Γεώργιος Ν. Χατζιδάκις (1848-1941) - Βίος και Έργον (Λεξικογραφικόν Δελτίον 2α, Παράρτημα). 'Εν 'Αθήναις 1977, σελ. 143 3.50
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΥΚΑΛΑ, Περί της εύφωνίας της κρητικής διαλέκτου. 'Επιμέλεια Ελευθερίας Γιακουμάκη, Λεξικογραφικόν Δελτίον, Παράρτημα 4. 29.50
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ τόμ. Β' Πρακτικά δεύτερου πανελλήνιου συνεδρίου νεοελληνικής διαλεκτολογίας: Ρόδος 1995: Έκδοση ΚΙΛΝΕΤ και του Πανεπιστημίου Αιγαίου: Παιδαγωγικά τμήματα). 'Αθήνα 1998, σσ. 379 32.50
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ τόμ. Γ' Πρακτικά τρίτου διεθνούς συνεδρίου νεοελληνικής διαλεκτολογίας: Κάλυμνος 1998. (Επιμέλεια Σταύρου Κατσουλέα). Αθήνα 2000, σσ. 412 32.50
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ τόμ. Δ' Πρακτικά τέταρτου διεθνούς συνεδρίου νεοελληνικής διαλεκτολογίας: Αθήνα 2001: Έκδοση ΙΛΝΕ. Αθήνα 2003.
ISBN: 960-85471-1-3
ISSN: 1109-7884

30.00

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ, Περί του γλωσσικού ιδιώματος της Κρήτης. Β' έκδοση

Τόμος Β'  Α-Γ (1994)
Τόμος Γ'  Δ-Λ (1997)
Τόμος Δ'  Μ-Ρ (1999)
Τόμος Ε'  Σ-Ω

32.50
32.50
32.50
30.00

Πρακτικά Συμποσίου Ονοματολογικά Ευβοίας (Ονόματα) τομ. 17-18, Αθήνα 2005

-

Πρακτικά Δ' Ονοματολογικού Συνεδρίου Ονοματολογικά Κυκλάδων, τομ. 19. Αθήνα 2007

55.00

Οι νεοελληνικές διαλεκτικές ποικιλίες και η μελέτη τους στο Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνηικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων- ΙΛΝΕ της Ακαδημίας Αθηνών (σε CD-ROM με μετάφραση στην αγγλική και ελληνική γλώσσα εκτός εμπορίου