Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών με τίτλο «Ιατρικές επιστήμες: Γενετική του Ανθρώπου»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ  ΕΔΡΑΣ

Με απόφαση της 3196ης Ολομέλειας, της 13ης Ιουνίου 2024 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 22 του Οργανισμού όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με το Π.Δ.191/2004 (Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 168/10.9.2004, τ. Α΄) και τα άρθρα 28, 29 και 30 του Εσωτερικού Κανονισμού της Ακαδημίας.

Προκηρύσσουμε

την πλήρωση μιας (1) έδρας τακτικού  μέλους της Ακαδημίας Αθηνών με τίτλο «Ιατρικές επιστήμες: Γενετική του Ανθρώπου», στην Α’ Τάξη των Θετικών Επιστημών. Προσκαλούμε τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ακαδημίας Αθηνών, μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της σημερινής προκήρυξης, αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό/εργογραφικό υπόμνημα περί του επιστημονικού τους έργου και των δραστηριοτήτων τους, σε 8 αντίγραφα, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή. Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν επίσης φορητή μονάδα μνήμης usb στην οποία θα περιλαμβάνονται τα κυριότερα επιστημονικά τους έργα. Τέλος, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την γραμματεία, θα καταθέσουν τουλάχιστον μία πλήρη σειρά των έργων τους. (Πληροφορίες στη Γραμματεία της Ακαδημίας Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου 28, Αθήνα 106 79, Λουΐζα Καραπιδάκη, τηλ. 210 3664761, lkarapidaki@academyofathens.gr).   

 

Το επίσημο κείμενο της προκηρύξεως είναι διαθέσιμο εδώ

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιότητας: Τρίτη 20 Αυγούστου 2024

 

Ημερομηνία: 
02/07/2024
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις