ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Αναθέτουσα Aρχή

Ακαδημία Αθηνών

Πανεπιστημίου 28, Αθήνα, Τ.Κ. 106 79 

Διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης (A.A. 353248)

www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.

Τόπος υποβολής προσφορών

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Τα πρωτότυπα έγγραφα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 10679 Αθήνα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αντικείμενο της σύμβασης

Παροχή υπηρεσιών τακτικής και έκτακτης καθαριότητας του Μεγάρου και των κτιρίων όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες και τα Κέντρα Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Χρηματοδότηση του Έργου

Τακτικός Προϋπολογισμός της Ακαδημίας Αθηνών

ΚΑΕ 0845.01

Διάρκεια εκτέλεσης του Έργου

Δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης.

Προϋπολογισμός δαπάνης

68.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

Κριτήριο κατακύρωσης

Χαμηλότερη τιμή

Ποσότητα των ζητουμένων υπηρεσιών

Όπως στη διακήρυξη

Ηλεκτρονική διεύθυνση

για τη λήψη εγγράφων του διαγωνισμού (ηλεκτρονικά)

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr

www.academyofathens.gr

(menu: Ανακοινώσεις/προκηρύξεις)

Ημερομηνία ανάρτησης

στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ

 

19.06.2024

Καταληκτική ημερομηνία

& ώρα υποβολής προσφορών

16.07.2024 ώρα 13.30

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία & ώρα ηλεκτρονικής

αποσφράγισης των  προσφορών

 

17.07.2024 ώρα 11.00 π.μ.

Γλώσσα

Ελληνική

Χρονικό διάστημα κατά το οποίο

ο υποψήφιος δεσμεύεται από τη προσφορά του

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

Εναλλακτικές προσφορές

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτέςΗμερομηνία: 
20/06/2024
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις