ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ (ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ) - GREEN SHIPPING OF ZERO CARBON FOOTPRINT (NAVGREEN)» (κωδικός έργου 200/1007) που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας  (Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Ελλάδα 2.0 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΔΡΑΣΗ «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό»), με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Χρήστο Ζερεφό, Ακαδημαϊκό, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση Συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο.

 

Όροι συνεργασίας:

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την Ακαδημία Αθηνών/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό κόστος 13,000 ευρώ μικτά και περιλαμβάνει την αμοιβή του Συνεργάτη και όλες τις πιθανές νόμιμες κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ εργοδότη καθώς και τον αναλογούντα στις περιπτώσεις αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας φόρο. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 1 Ιανουαρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2024 (12 μήνες) με δικαίωμα ανανέωσής της μέχρι το πέρας του έργου.

 

Αντικείμενο απασχόλησης:

Ανάλυση δεδομένων ανθρακικού αποτυπώματος της ναυτιλίας βάσει απογραφών εκπομπών ρύπων σε εθνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων. Συνεισφορά στη διαμόρφωση σεναρίων μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος της ναυτιλίας. Ανάλυση αποτελεσμάτων ατμοσφαιρικού μοντέλου. Συνεισφορά σε δράσεις διάχυσης, συνέργειας και διασύνδεσης του έργου.

 

Επισυνάπτεται η αναλυτική πρόσκληση.

 Αρχεία: 
AttachmentSizeDate
PDF icon Ω8Π446Ψ8ΝΣ-ΞΤΞ.pdf173.54 KB01/12/2023


Ημερομηνία: 
01/12/2023
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις