Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Theognostus’ Canones: a bridge between the ancient and byzantine worlds» (κωδ.200/961)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 23-11-2021 Πράξης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Theognostus’ Canones: a bridge between the ancient and byzantine worlds» (κωδ.200/961), που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας με επιστημονική υπεύθυνο τη Στέφανη Ρούσου, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μια (1) θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή με συγκεκριμένο αντικείμενο:

Αντικείμενο ενασχόλησης:

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την Ακαδημία Αθηνών/Ε.Λ.Κ.Ε. θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό ποσό 15.550,00 ευρώ μικτά. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως εννιάμιση (9,5) μήνες.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο, μεταπτυχιακός και διδακτορικός τίτλος στην κλασική ή βυζαντινή φιλολογία
  • Αποδεδειγμένη ικανότητα παλαιογραφικής ανάγνωσης

Επιθυμητά προσόντα:

  • Γνώσεις κριτικής του κειμένου
  • Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου:  1η Ιανουαρίου 2022

 

Το επίσημο κείμενο της προσκλήσεως, με περισσότερες πληροφορίες, είναι διαθέσιμο εδώ.

 

 

 

 

 

Ημερομηνία: 
29/11/2021
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις