Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Αναβάθμιση του Ηλεκτρονικού Περιβάλλοντος ΝΕΟΔΗΜΙΑ, Φάση Β» (κωδ. 200/992)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 23-11-2021 Πράξης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Αναβάθμιση του Ηλεκτρονικού Περιβάλλοντος ΝΕΟΔΗΜΙΑ, Φάση Β» (κωδ. 200/992) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021 (ΣΑΕ 046)  του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με επιστημονική υπεύθυνη την κυρία Α. Χριστοφίδου, Διευθύνουσα το Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών της Ακαδημίας Αθηνών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση συνεργάτη Πληροφορικής με συγκεκριμένο  αντικείμενο.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό ποσό 7.000 ευρώ μικτά (βλ. σημείωση 1). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στο ένα (1) έτος.

Αντικείμενο ενασχόλησης:

Ο συνεργάτης Πληροφορικής θα συμβάλει στην αναβάθμιση της Νεοδημίας, του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος και βασικού μεθοδολογικού εργαλείου του Κέντρου Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών (ΚΕΕΟΝ) της Ακαδημίας Αθηνών διασφαλίζοντας:

  • την απρόσκοπτη λειτουργία της ημι-αυτόματης ανίχνευσης (crawler), παρακολούθησης και καταγραφής/αποθήκευσης πιθανών νεολογισμών/όρων και των κειμένων εμφάνισης,
  • καθώς και την αυτόματη κειμενική ταξινόμηση των ανωτέρω κειμένων

Ως προς το τελευταίο, θα οργανώσει και θα βελτιώσει τα υποσυστήματα συλλογής και αυτόματης ταξινόμησης κειμένων εμφάνισης νεολογισμών της Νεοδημίας με τα αναγκαία υπολογιστικά εργαλεία και σε διασύνδεση με το Σώμα Εποπτείας Νεολογισμών που αναπτύσσεται στο Κέντρο, συνεργαζόμενος με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του ερευνητικού προγράμματος.

 

Σημειώσεις:

Σημείωση 1. Το αναφερόμενο ποσό αμοιβής αντιστοιχεί στο σύνολο της δαπάνης και περιλαμβάνει κάθε νόμιμη κράτηση ή άλλη επιβάρυνση.

 

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο σε συναφές με το αντικείμενο της θέσης πεδίο (βλ. σημείωση 2).
  • Επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία στην ανάλυση και σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων (βλ. σημείωση 3).
  • Εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και συλλογών κειμένων, συλλογή και οργάνωση δεδομένων και εξόρυξη γνώσης από αυτά με έμφαση στη διαχείριση κειμένων (βλ. σημείωση 3).
  • Γνώση της Αγγλικής.

Επιθυμητά προσόντα:

  • Σπουδές στην Πληροφορική σε μεταπτυχιακό επίπεδο
  • Η Επιτροπή θα αξιολογήσει επιπλέον πιστοποιητικά και ενεργή ενασχόληση συναφή με το αντικείμενο της θέσης.

 

Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 10η Ιανουαρίου 2022.

Διάρκεια: έως 12 μήνες.

 

 

Το επίσημο κείμενο της προσκλήσεως, με περισσότερες πληροφορίες, είναι διαθέσιμο εδώ.

 

 

Ημερομηνία: 
29/11/2021
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις