Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών

 

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης (A.A. 143415) www.promitheus.gov.gr.

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών: 6.12.2021 ώρα 13.30
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Επισυνάπτονται τα σχετικά με την διακήρυξη έγγραφα.

 

 

 Ημερομηνία: 
19/11/2021
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις