Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ο αυτόγραφος Νομοκάνων (Νόμιμον) του νοταρίου Θηβών. Κριτική έκδοση και αποκατάσταση του αρχικού κειμένου» (200/983) [II]

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με την απόφαση της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ της  22ης/11/2021 στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ο αυτόγραφος Νομοκάνων (Νόμιμον) του νοταρίου Θηβών. Κριτική έκδοση και αποκατάσταση του αρχικού κειμένου» (200/983) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΣΑΕ 046), με επιστημονική υπεύθυνη την Δρ. Νομ. Λυδία Παπαρρήγα, Διευθύντρια Ερευνών-Διευθύνουσα το Κέντρο Ερεύνης Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου,  προτίθεται  να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση  νέου επιστημονικού συνεργάτη με συγκεκριμένο  αντικείμενο:

Αντικείμενο ενασχόλησης:

Κύριο αντικείμενο απασχόλησης αποτελεί η δακτυλογράφηση σε ηλεκτρονική μορφή word πολυτονικού κειμένου κώδικος που φυλάσσεται στο ΚΕΙΕΔ και αποτελείται από 426 folia  recto-verso. Επικουρικά,  σε συνεργασία με τον/την φιλόλογο που θα επιλεγεί με βάση την πρόσκληση ενδιαφέροντος 1, μελέτη της ιστορίας του κειμένου του Νομοκάνονος του Μανουήλ Μαλαξού.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό ποσό 5.500,00  ευρώ μικτά.

Αναλυτικότερα το αντικείμενο απασχόλησης περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

1. Κύρια εργασία. Δακτυλογράφηση πολυτονικού κειμένου σε ηλεκτρονική μορφή  word, ει δυνατόν με τυφλό σύστημα  (απολύτως πιστή, επιμελής) κειμένου κώδικος που φυλάσσεται στο ΚΕΙΕΔ και αποτελείται από 426 folia recto-verso.

 2. Επικουρικά, σε συνεργασία με τον/την φιλόλογο που θα επιλεγεί με βάση την πρόσκληση ενδιαφέροντος 1,  θα διενεργήσει την διαγραφή (=αποτύπωση, καταγραφή) των σχέσεων μεταξύ των μαρτύρων της χειρόγραφης λογίας παράδοσης (Αθηναϊκός 8, Ιεράς Μονής Ιβήρων 287, Ρουμανικής Ακαδημίας 278, ημικατεστραμμένος Vat. Gr. Αρ. 2590, Οttoboniensis Gr. 97). Σύνταξη εμπεριστατωμένου υπομνήματος (έκαστος υποβάλει ίδιον υπόμνημα).

3. Επικουρικά, σε συνεργασία με τον/την φιλόλογο που θα επιλεγεί με βάση την πρόσκληση ενδιαφέροντος 1, καθορισμός της χρονικής προτεραιότητας μεταξύ των δύο σημαντικότερων κωδίκων της λογίας παραδόσεως (Αθηναϊκός 8 & Οttoboniensis Gr. 97) κατόπιν ειδικής μελέτης και εξαγωγή του (κατά το δυνατόν) πλέον τεκμηριωμένου συμπεράσματος σχετικά με το αυτόγραφο. Σύνταξη εμπεριστατωμένου υπομνήματος (έκαστος υποβάλει ίδιον υπόμνημα).

4. Επικουρικά, σε συνεργασία με τον/την φιλόλογο που θα επιλεγεί με βάση την πρόσκληση ενδιαφέροντος 1, τεκμηρίωση κατά το δυνατόν της πηγής/πηγών της δημώδους εκδοχής του Νομοκάνονος. Αντιπαραβολή του Αθην. 8 και του Οttoboniensis Gr. 97 με τους θεωρούμενους ως αυτόγραφους κώδικες της δημώδους παράδοσης, δηλαδή τον χφ. Κώδικα της Ιεράς Μονής Κύκκου 10, τον ΕΒΕ 2372 και τον ΓΑΚ 172. Σύνταξη εμπεριστατωμένου υπομνήματος (έκαστος υποβάλει ίδιον υπόμνημα).

5. Επικουρικά, σε συνεργασία με τον/την φιλόλογο που θα επιλεγεί με βάση την πρόσκληση ενδιαφέροντος 1, προετοιμασία για την κριτική έκδοση του κειμένου (apparatus διαφορποποιήσεων μεταξύ Αθηναϊκού 8 και Οttoboniensis Gr. 97).  Σύνταξη εμπεριστατωμένου υπομνήματος (έκαστος υποβάλει ίδιον υπόμνημα).

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Φιλοσοσφικής Σχολής, Τμήμα Φιλολογίας, τομέας κλασικών σπουδών.
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην ελληνική παλαιογραφία/κριτική έκδοση κειμένων.

Επιθυμητά προσόντα

  • Άριστη γνώση τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής,  ιταλικής)
  • Μονογραφία ή μονογραφίες με ειδικότερο αντικείμενο την κριτική έκδοση και σχολιασμό πηγών, μελέτες και άρθρα δημοσιευμένα σε έγκριτα ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά/τιμητικούς τόμους/συλλογικούς τόμους  συμμετοχή με διαλέξεις σε συνέδρια, διδακτικό έργο σε Α.Ε.Ι.  σχετικά με τις παλαιογραφία- κωδικολογία-διπλωματική ή/και κριτικές εκδόσεις πηγών,  συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σχετιζόμενα με πρακτική έρευνα (αυτοψίες) ελληνικών χειρογράφων από όπου προκύπτει εξειδίκευση του υποψηφίου στην ελληνική παλαιογραφία, κωδικολογία («αρχαιολογία» του βιβλίου), ιστορία–διακόσμηση-στάχωση και βιβλιογραφική έρευνα και φιλολογία  χειρογράφων, επιμόρφωση σε σεμινάρια ή συμπόσια ελληνικής παλαιογραφίας-κωδικολογίας.

Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου:  01/01/2022 – 31/12/2022.  

 

Το επίσημο κείμενο της προσκλήσεως, με περισσότερες πληροφορίες, είναι διαθέσιμο εδώ.

 

 

 

Ημερομηνία: 
19/11/2021
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις