Προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ερευνητού Γ΄ βαθμίδος του Κέντρου της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών

 

 

H Ακαδημία Αθηνών ανακοινώνει ότι με την υπ’αριθμ. 73551/Ζ2 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.941/19.06.2020, τ. Γ΄,

 

π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ε  τ  α  ι

 

Η πλήρωση τριών (3) θέσεων ερευνητού Γ΄ βαθμίδος του Κέντρου της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών ως εξής:

Τρείς (3) θέσεις Ερευνητών Γ’ με κοινό γνωστικό αντικείμενο «Λαογραφία.Φιλολογική Προφορική Παράδοση»

 

Το ΦΕΚ της προκήρυξης είναι διαθέσιμο εδώ.

Το επίσημο κείμενο της ανακοίνωσης αναρτημένο στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Υπηρεσιακό Σημείωμα - Γνωστοποίηση

Γνωστοποιείται ότι ο τρόπος κατάθεσης υποψηφιοτήτων που περιγράφεται στο ΦΕΚ της Προκήρυξης 3 θέσεων Ερευνητών Γ’ βαθμίδας με Γνωστικό Αντικείμενο «Λαογραφία. Φιλολογική Προφορική Παράδοση» δεν ισχύει πλέον, καθώς σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 134664 ΥΑ (ΦΕΚ 695Β’/4-3-20,) τα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών έχουν ενταχθεί στο σύστημα εκλογής ΑΠΕΛΛΑ και συνεπώς όλες οι υποψηφιότητες κατατίθενται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.

Από το Τμήμα Ερευνητικού Προσωπικού

 

 

Ημερομηνία: 
01/02/2021
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις