Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεως με αντικείμενο: «Αναλυτική εξέταση (μέσω προσομοιώσεων με αγρονομικά μοντέλα ή ανάπτυξης και εφαρμογής σχετικών στατιστικών μοντέλων) επιλεγμένων καλλιεργειών σε συγκεκριμένες γεωργικές περιοχές...».

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  

«Αναλυτική εξέταση (μέσω προσομοιώσεων με αγρονομικά μοντέλα ή ανάπτυξης και εφαρμογής σχετικών στατιστικών μοντέλων) επιλεγμένων καλλιεργειών σε συγκεκριμένες γεωργικές περιοχές της χώρας και εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις καλλιέργειες αυτές. Επιπρόσθετα εκτίμηση των συνολικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία, σε φυσικούς και οικονομικούς όρους και διαμόρφωση προτάσεων προσαρμογής».

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 19/11/ 2020 Πράξης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Εθνικό δίκτυο Έρευνας για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της» (κωδικός έργου 200/937) που χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Χρήστο Ζερεφό, Ακαδημαϊκό, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:  

Μία (1) θέση Συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο. 

Όροι συνεργασίας

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την Ακαδημία Αθηνών/Ε.Λ.Κ.Ε. θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό κόστος 7.000 ευρώ μικτά και περιλαμβάνει την αμοιβή του Συνεργάτη και όλες τις πιθανές νόμιμες κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ εργοδότη καθώς και τον αναλογούντα στις περιπτώσεις αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας φόρο. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 1/1/2021 έως 15/10/2021 (9,5 μήνες).  

Αντικείμενο απασχόλησης:  

Το αντικείμενο της απασχόλησης αφορά στην αναλυτική εξέταση (μέσω προσομοιώσεων με αγρονομικά μοντέλα ή ανάπτυξης και εφαρμογής σχετικών στατιστικών μοντέλων) επιλεγμένων καλλιεργειών σε συγκεκριμένες γεωργικές περιοχές της χώρας και στην εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις καλλιέργειες αυτές. Επιπρόσθετα αφορά στην εκτίμηση των συνολικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία, σε φυσικούς και οικονομικούς όρους και στη διαμόρφωση προτάσεων προσαρμογής. 

Απαραίτητα προσόντα

  1. Πτυχίο στις Γεωπονικές Επιστήμες
  2. Διδακτορικό δίπλωμα στις Γεωπονικές Επιστήμες σε αντικείμενο σχετικό με το προς ανάθεση έργο
  3. ‘Ανω των τριών ετών ερευνητική εμπειρία στη μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον γεωργικό τομέα\

Επιθυμητά προσόντα 

  1. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε ερευνητικά έργα συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
  2. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην διαμόρφωση προτάσεων προσαρμογής του γεωργικού τομέα στην κλιματική αλλαγή
  3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  4. Γνώση H/Y και χρήση λογισμικών προσομοιώσεων καλλιεργειών 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα τεκμηριώνονται τα ανωτέρω προσόντα καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα βοηθήσει την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά τους.  

 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως.

 Αρχεία: 
ΑρχείοΜέγεθοςΗμερομηνία
PDF icon Tο πλήρες κείμενο της προσκλήσεως255.31 KB07/12/2020


Ημερομηνία: 
07/12/2020
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις