Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου (Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, κωδ. 200/954)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 24-09-2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Απολιγνιτοποίηση της Ελλάδας» (κωδ. 200/954) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ακαδημαϊκό κ. Λουκά Γ. Χριστοφόρου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο.

Αντικείμενο ενασχόλησης: «Εξαγωγή πορισμάτων και σύνταξη εισηγήσεων προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς σε συνεργασία με τα μέλη της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών σε ό,τι αφορά την απολιγνιτοποίηση της Ελλάδος και την ενεργειακή αυτονομία της.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό ποσό 9.200 ευρώ μικτά. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Τίτλος επαγγελματικής εξειδίκευσης στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resources)

Επιθυμητά προσόντα

  • Τουλάχιστον πενταετής αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέση γραμματειακής υποστήριξης ερευνητικών προγραμμάτων
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Γνώση Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 1η Δεκεμβρίου 2020

Διάρκεια: 6 μήνες.
 

 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως.

 

 

 

 

 

 

 Αρχεία: 
ΑρχείοΜέγεθοςΗμερομηνία
PDF icon Το επίσημο κείμενο της προσκλήσεως650.11 KB09/10/2020


Ημερομηνία: 
09/10/2020
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις