Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από  24/09/2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σύμφωνα με το αρθ.54 περ ιβ του Ν. 4485/17 και με το άρθ. 7 παρ. ιβ. του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών (ΦΕΚ 4718 Β’/19-12-19) περί πρόσληψης και απασχόλησης προσωπικού για την υποστήριξη των έργων και των προγραμμάτων που υλοποιεί, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση Συνεργάτη με συγκεκριμένο  αντικείμενο.

Αντικείμενο ενασχόλησης:

Υποστήριξη του γραφείου Ταμειακής Διαχείρισης της Μ.Ο.Δ.Υ.  του ΕΛΚΕ Ακαδημίας Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα:

  • Οικονομική διαχείριση και παρακολούθηση ερευνητικών προγραμμάτων της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ Ακαδημίας Αθηνών
  • Πληρωμές (τακτικές αμοιβές, πρόσθετες αμοιβές, δαπάνες) μέσω ΕΑΠ και μέσω Τραπεζικών Ιδρυμάτων
  • Σύνταξη μηνιαίων αναφορών οικονομικών στοιχείων
  • Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμών και κρατήσεων

 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως.Αρχεία: 
ΑρχείοΜέγεθοςΗμερομηνία
PDF icon 6Ν5646Ψ8ΝΣ-Υ0Τ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΤΑΜ_ΔΙΑΧ_ΕΛΚΕ_20201005.pdf269.74 KB05/10/2020


Ημερομηνία: 
05/10/2020
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις