Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών

 

Λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 1 του  εξηκοστού άρθρου της από 20 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου (ΦΕΚ 68/τ.Α/20-03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», παρατείνουμε την ημερομηνία που ορίζεται στην υπ’αριθμ.πρωτ. 1452/05-03-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών με περιεχόμενο  την Αναθεώρηση-Επέκταση των μελετών και τευχών δημοπράτησης της μελέτης: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΕΞΑΟΡΟΦΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΔΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ: α) ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 187 & 2ας ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ β) ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 189, ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Α. ΜΑΝΟΥΣΗ)» μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2020 και ώρα 12 το μεσημέρι .

 

 Ημερομηνία: 
24/03/2020
Είδος Ανακοίνωσης: 
Δημοπρασίες