Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητών Γ΄ βαθμίδος του Κέντρου Ερεύνης της Αρχαιότητος της Ακαδημίας Αθηνών

 

Με την υπ’ αριθμ. 56729/Ζ2 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με ΑΔΑ:ΨΘΡΟ4653ΠΣ-ΞΤΟ (Φ.Ε.Κ.806/τ.Γ΄/20-05-2019) προκηρύσσουμε την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ερευνητού Γ΄ βαθμίδος του Κέντρου Ερεύνης της Αρχαιότητος της Ακαδημίας Αθηνών ως εξής:

1. Μία (1) θέση Ερευνητού Γ΄ με γνωστικό αντικείμενο «Κλασική Αρχαιολογία με έμφαση στην Πλαστική». ΚΩΔ. Θ1
2. Μία (1) θέση Ερευνητού Γ΄ με γνωστικό αντικείμενο «Κλασική Αρχαιολογία με έμφαση στην Κεραμική». ΚΩΔ. Θ2

 

Επισυνάπτονται το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και το σχετικό έντυπο αιτήσεως.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: 30-10-2019Ημερομηνία: 
05/09/2019
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις