Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας στον κλάδο των Ιατρικών Επιστημών "Χειρουργική-Μεταμοσχεύσεις"

 

Με απόφαση της Ολομελείας της 13ης Ιουνίου 2019, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 22 όπως αυτό αντικατεστάθη με το Π.Δ.191/2004 (Φ.Ε.Κ. υπ’  αριθμ. 168/10.9.2004, τ. Α΄) του Οργανισμού και 28, 29 και 30 του Εσωτερικού Κανονισμού της Ακαδημίας

προκηρύσσομε

την πλήρωση μιας (1) έδρας τακτικού  μέλους της Ακαδημίας Αθηνών στον κλάδο των Ιατρικών Επιστημών «Χειρουργική-Μεταμοσχεύσεις», στην Τάξη των Θετικών Επιστημών και προσκαλούμε τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ακαδημίας Αθηνών, σε προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της σημερινής προκήρυξης, τις αιτήσεις τους με βιογραφικό σημείωμα και τα έργα τους  σε τρία αντίτυπα  (Πληροφορίες στη Γραμματεία της Ακαδημίας Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου 28, κ. Μαρία Γαλάνη, τηλ. 210 3614552, 210 3664782).   

 

Αθήνα, 13  Ιουνίου  2019  

 

Ο Πρόεδρος                                           O  Γενικός Γραμματεύς

 ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΗΜΕΛΛΟΣ                           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Χ.  ΠΕΤΡΑΚΟΣ       

 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:   2  Αυγούστου 2019

Ημερομηνία: 
14/06/2019
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις