Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηρίων της Ακαδημίας Αθηνών

 

Η Ακαδημία Αθηνών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιηθείς ισχύει, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό «για την ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των Κτηρίων της Ακαδημίας Αθηνών» με σφραγισμένες προσφορές.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αντικείμενο του διαγωνισμού: Η παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηρίων της Ακαδημίας Αθηνών.

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: Η αξία της υπό ανάθεση σύμβασης εκτιμάται από την Αναθέτουσα Αρχή στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€), πλέον Φ.Π.Α. 24%,  διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης.  

Η τιμή των προσφερόμενων υπηρεσιών αναγράφεται σε Ευρώ με κρατήσεις και χωρίς ΦΠΑ.

Τόπος διενέργειας - ημερομηνία: Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω διακήρυξη από 12-6-2019 μέχρι 26-6-2019 & ώρα 13.00 στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών 2ος  όροφος, Σόλωνος 84, Τ.Κ.10680 Αθήνα.

Προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων των υπηρεσιών καθαριότητας. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.

Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Σε περίπτωση που είτε δεν υποβληθεί καμία προσφορά, είτε οι προσφορές που υποβληθούν κριθούν απαράδεκτες, το αρμόδιο για την αξιολόγηση των προσφορών όργανο, δύναται να εισηγηθεί την επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους και τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: α) Φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή αλλοδαποί). β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά. γ) Συνεταιρισμοί, και, δ) Ενώσεις προμηθευτών. Απαραίτητη προϋπόθεση να μην εμπίπτουν στους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 και 2 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016.

Επισυνάπτονται το πλήρες τεύχος διακήρυξης και τα σχετικά αρχεία.

 Ημερομηνία: 
12/06/2019
Διεύθυνση: 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, Σόλωνος 84, Τ.Κ. 10680 Αθήνα, Πληροφορίες: κ. ΚΟΝΤΟΕ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Τηλέφωνο: 210-3664793 - Φαξ: 210-3664749, E-mail: promitheies@academyofathens.gr
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις