Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με την απόφαση της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ της 12ης Απριλίου 2019, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Η Ελλάς και το Δίκαιο της θάλασσας (200/924)» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΣΑΕ546), με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ακαδημαϊκό κ. Ε. Ρούκουνα, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι: Μία (1) θέση νέου επιστημονικού συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο. 

Αντικείμενο ενασχόλησης:

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό ποσό 8.000,00 ευρώ μικτά. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 1 έτος.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Διδακτορικό δίπλωμα από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στο γενικό δημόσιο διεθνές δίκαιο ή στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας

Επιθυμητά προσόντα

  • Δημοσιεύσεις (μονογραφίες, κεφάλαια σε βιβλία υπό επιμέλεια και άρθρα) στην ελληνική και ξενόγλωσσα, καθώς και σε αναγνωρισμένους εκδοτικούς οίκους και σε νομικά περιοδικά της αλλοδαπής
  • Συμμετοχή σε διεθνείς συνδιασκέψεις σε σχέση με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας
  • Εκπροσώπηση της Ελλάδας σε εργασίες διεθνών οργανισμών σχετικά με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 1/7/2019 – 30/6/2020.

Διάρκεια: 12 μήνες.

 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως.

 

Ημερομηνία: 
23/05/2019
Διεύθυνση: 
ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ TΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Π.Δ. 432/81, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 , 10679, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3664726, 3664743, FAX: 210-3664727
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις