Διακήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού ανάδειξης Αναδόχου προμήθειας ελληνικών & ξενόγλωσσων μονογραφιών (βιβλίων) & εντύπων περιοδικών εκδόσεων

 

Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τίτλο, αποκλειστικά βάσει τιμής, με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη Αναδόχου παροχής προμήθειας ελληνικών & ξενόγλωσσων μονογραφιών (βιβλίων) & εντύπων περιοδικών εκδόσεων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών έτους 2019, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους, που περιγράφονται στην παρούσα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν είτε για το σύνολο της προμήθειας, είτε για κάθε τίτλο ξεχωριστά, σύμφωνα με τους αναρτημένους σε ηλεκτρονική μορφή καταλόγους του έντυπου υλικού.

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα για τον διαγωνισμό.

CPV: 22113000-5 

 Ημερομηνία: 
21/05/2019
Διεύθυνση: 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, Σόλωνος 84, Τ.Κ. 10680 Αθήνα, Τηλέφωνο: 210-3664793, Φαξ: 210-3664749, E-mail: promitheies@academyofathens.gr
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις