Εθνική Μαθηματική Επιτροπή


Πάνος A. Λιγομενίδης.- Γεώργιος Κοντόπουλος.- Αντώνιος Κουνάδης.- Αθανάσιος Φωκάς.- Κωνσταντίνος Συνολάκης.
Αναπληρωματικό Μέλος: Εμμανουήλ Γδούτος.