ΔΩΡΕΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΑΡΡΑ 2018-2019


 

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στον κλάδο του Διεθνούς Δικαίου.