Προσωπικό


Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Ειρήνη Τσούρη (210 3664790), ηλ. δ/νση: etsouri@academyofathens.gr

Προϊσταμένη Τμήματος Καταλόγων και Δανεισμού: Ελένη Μαστρογεωργίου (210 3664795), ηλ. δ/νση: mastroge@academyofathens.gr

Προϊσταμένη  Τμήματος Προσκτήσεων: Αφροδίτη Σαμαρά (210 3664768), ηλ. δ/νση: afsamara@academyofathens.gr

Γεωργία Δημητρίου (210 3664725), ηλ. δ/νση: gdimitriou@Academyofathens.gr

 

Κυριακή Αδάμ (210 3664791), ηλ. δ/νση: adam@academyofathens.gr

Γεώργιος Κατσαμάκης (210 3664789), ηλ. δ/νση: gkkatsam@academyofathens.gr

Καλλιόπη Φατούρου (210 3664713), ηλ. δ/νση: kellyfatourou@academyofathens.gr