Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για ανάθεση έργου με αντικείμενο: Συντονισμός, διαχείριση και υλοποίηση του διαγωνισμού STARDUST Challenge για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές (Έργο: STARDUST-R)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 20-1-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ”STARDUST Reloaded” (STARDUST-R, Grant Agreement number 813644, κωδ.:200/916) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon 2020» προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση Συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο.

Όροι συνεργασίας:

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την Ακαδημία Αθηνών/Ε.Λ.Κ.Ε. θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό κόστος 4.000,00 ευρώ μικτά και περιλαμβάνει την αμοιβή του Συνεργάτη και όλες τις πιθανές νόμιμες κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ εργοδότη (αν υπάρχουν) καθώς και τον αναλογούντα στις περιπτώσεις αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας φόρο. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 01/5/2021 έως 30/09/2021 (πέντε μήνες).

Αντικείμενο απασχόλησης:

Το αντικείμενο της απασχόλησης αφορά στον συντονισμό, προγραμματισμό, διαχείριση, επίβλεψη και υλοποίηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών, επικοινωνιών και δράσεων με στόχο την προετοιμασία και πραγματοποίηση του διαγωνισμού StarDust Challenge για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές από διάφορες χώρες του κόσμου. Το αντικείμενο του διαγωνισμού θα είναι η παρουσίαση εκ μέρους των συμμετεχόντων λύσεων για συγκεκριμένα προβλήματα που άπτονται του ερευνητικού πεδίου του ερευνητικού έργου STARDUST Reloaded (STARDUST-R, Grant Agreement number 813644, κωδ.:200/916). Οι ακριβείς προδιαγραφές, προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη διοργάνωση του διαγωνισμού θα παρασχεθούν από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου εκ μέρους της Ακαδημίας Αθηνών και προκύπτουν από τις συμβασιακές υποχρεώσεις της Ακαδημίας Αθηνών στο πλαίσιο του ανωτέρω ερευνητικού έργου.

 

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Φυσικές Επιστήμες

Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας  

 

Επιθυμητά προσόντα:

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε έρευνα στην περιοχή της δυναμικής αστρονομίας και της αστροδυναμικής.

Επιστημονικές δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε ερευνητικά έργα

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα τεκμηριώνονται τα ανωτέρω προσόντα καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα βοηθήσει την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά τους.

 

Το επίσημο πλήρες κείμενο της προσκλήσεως είναι διαθέσιμο εδώ.

 

 

Ημερομηνία: 
26/02/2021
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις