Ανακοίνωση - πρόσκληση για υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης για ανοικοδόμηση οικοπέδου με το σύστημα της αντιπαροχής

 

Η Ακαδημία έχει την  αποκλειστική κυριότητα ενός οικοπέδου 654 τ.μ.,  το οποίο βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Μαραθώνα και Καραϊσκάκη στην Παλλήνη Αττικής (κληροδότημα ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΤΡΑΓΚΑ).

Σύμφωνα με την από 06.10.2021 Απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών επαναλαμβάνεται η διαδικασία δημόσιας πρόσκλησης για την υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης για ανοικοδόμηση του ως άνω αναφερόμενου οικοπέδου με το σύστημα της αντιπαροχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθ. 4084/2008 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών.

Ειδικότεροι όροι:

  1. Το οικόπεδο έχει συντελεστή δόμησης 1,2. Επιτρέπεται, δε, η κάλυψη του οικοπέδου σε ποσοστό 40%. Ενόψει του ότι το οικόπεδο έχει επιφάνεια 654 τ.μ., θα ανεγερθεί κτίριο σ’αυτό επιφανείας 730 τ.μ., από το οποίο 130 τ.μ. θα είναι κοινόχρηστοι χώροι.
  2. Το εργολαβικό αντάλλαγμα θα ανέλθει σε 50%.

Προσφορές με τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων, (όπως ονοματεπώνυμο / επώνυμο εταιρείας, ιδιότητα, τηλέφωνο, διεύθυνση επικοινωνίας, ΑΦΜ κλπ) θα αποστέλλονται έως και δύο (2) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών και σε αυτήν της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας (www.gspp.gr), στην ταχυδρομική διεύθυνση της Ακαδημίας Αθηνών. Επίσης, οι προτάσεις πρέπει να κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Αιόλου 72-Αθήνα-Τ.Κ. 10559).

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022-ΩΡΑ 13.00 Μ.Μ.

 

 

 

 

Ημερομηνία: 
04/08/2022
Είδος Ανακοίνωσης: 
Δημοπρασίες