Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 12 Απριλίου 2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ψηφιοποίηση – επεξεργασία χειρογράφου και εντύπου πρωτογενούς λαογραφικού υλικού» (κωδ. 200/926) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Διευθύνοντα το Κ.Ε.Ε.Λ, κ. Ευάγγελο Καραμανέ προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Δύο (2) θέσεις «Ψηφιοποιητή / τεκμηριωτή χειρογράφων και εντύπων» με συγκεκριμένο αντικείμενο την ψηφιοποίηση / τεκμηρίωση λαογραφικού υλικού.

Αντικείμενο ενασχόλησης:

Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν με την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΚΕ θα είναι συμβάσεις μίσθωσης έργου με συνολικό ποσό 6.000,00 ευρώ μικτά. Ως επιθυμητός χρόνος ενάρξεως της Συμβάσεως προσδιορίζεται η 1/10/2019 και η διάρκεια της συμβάσεως ορίζεται έως έξι (6) μήνες.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στην ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση χειρογράφων και εντύπων
  • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία χρήσης σαρωτών (book scanner ή άλλοι τύποι)

Επιθυμητά προσόντα

  • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε εργασίες ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης λαογραφικού υλικού
  • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 1 Οκτωβρίου 2019.

Διάρκεια: έως έξι (6) μήνες.

 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως.

 

 Αρχεία: 


Ημερομηνία: 
31/05/2019
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις