Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού ανάδειξης Αναδόχου για την εκτύπωση του τόμου 94 (2019) των Πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών

 

Η Ακαδημία Αθηνών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α ́/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου για την εκτύπωση του τόμου 94 (2019) των Πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών, με σφραγισμένες προσφορές.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αντικείμενο του διαγωνισμού: Η εκτύπωση και η βιβλιοδεσία του τόμου 94 (2019) των Πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών (τεύχη Α ́, Β ́ και Γ ́, χωριστά το καθένα, σχήμα βιβλίου 17 x 24, εκατόν πενήντα αντίτυπα έκαστο). 

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: Η αξία της υπό ανάθεση σύμβασης εκτιμάται από την Αναθέτουσα Αρχή στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€), περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το σύνολο της προμήθειας. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι σε Ευρώ.

Τόπος διενέργειας - ημερομηνία: Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη από 4.3.2019 μέχρι 18.3.2019 & ώρα 13.00 στο Γραφείο Δημοσιευμάτων του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28,Τ.Κ.10679 Αθήνα.

Για πληροφορίες σχετικά με το αιτούμενο υλικό οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στο Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 10679 Αθήνα, κ. Ευγενία Σαράντη, τηλ.: 210 3664744.

Επισυνάπτεται η περίληψη, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα σχετικά έντυπα.Ημερομηνία: 
04/03/2019
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις