Προκήρυξη για την πλήρωση (3) θέσεων ερευνητών Γ΄ βαθμίδος με τριετή θητεία του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών

 

Επισυνάπτονται το πλήρες κείμενο της προκηρύξεως και έντυπο αιτήσεως υποψηφιότητας

 

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 19 Απριλίου 2019

 Ημερομηνία: 
27/02/2019
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις