Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιοτήτων προς σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου Ερευνητικού Συνεργάτη Αρχικού Σταδίου (Early Stage Researcher)

 

Η Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών έχοντας υπόψη: • Το άρθρο 64 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ.Α/04-08-2017) • Την Κοινή Υπουργική Απόφαση σύστασης της Επιτροπής Ερευνών όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 432/81και όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Β1/819 διυπουργική απόφαση. • Την Κ.Υ.Α 679/1996 (ΦΕΚΒ’ 826), όπως ισχύει σήμερα, • Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών (ΦΕΚ 414./τ.Β/20-2-2014) • Την από Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών για την έγκριση της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

όπως προβούν στην υποβολή αίτησης - πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: “STARDUST Reloaded” (STARDUST-R) που υλοποιείται στo πλαίσιο του Προγράμματος «HORIZON 2020» από διεθνή κοινοπραξία φορέων με συντονιστή το Πανεπιστήμιο του Strathclyde στην οποία η Ακαδημία Αθηνών συμμετέχει ως εταίρος.
Συγκεκριμένα η Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ως μέρος της παραπάνω Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Δράσης Marie Skłodowska-Curie Action (MSCA), STARDUST-R πρόκειται να προσλάβει με πλήρη χρηματοδότηση για τρία χρόνια έναν Ερευνητικό Συνεργάτη Αρχικού Σταδίου (Early Stage Researcher - ESR) που θα εργαστεί με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση υπό την επίβλεψη έμπειρων ερευνητών του Κέντρου Ερευνών Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών στο ακόλουθο θέμα:

“Μακροχρόνια δυναμική συντονισμών και χαοτική διάχυση τροχιών διαστημικών καταλοίπων”

Κατά την ημερομηνία πρόσληψης, ο προς επιλογή υποψήφιος πρέπει:

Α) να μην έχει περισσότερα από τέσσερα έτη ερευνητικής εμπειρίας από τη χρονική στιγμή λήψεως του βασικού τίτλου σπουδών.
Β) να μην έχει διατελέσει μόνιμός κάτοικος Ελλάδας συνολικά για περισσότερο από 12 μήνες κατά τα τρία τελευταία έτη πριν την ημερομηνία προσλήψεως.
Γ) να μην είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Το έργο με τίτλο: "STARDUST Reloaded” (STARDUST –R) χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στo πλαίσιο του Προγράμματος «HORIZON 2020» και έχει διάρκεια τρία έτη (1/1/2019-31/12/2022) .

Ο ερευνητικός συνεργάτης που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση μίσθωσης έργου τριετούς διάρκειας με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΟΦΕΛΗ: στον επιλεγέντα Ερευνητικό Συνεργάτη θα προσφερθεί η δυνατότητα να εγγραφεί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Φυσικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Η διαδικασία πρόσληψης και η σχετική προκήρυξη είναι ανοικτές σε διεθνές επίπεδο και ο προς επιλογή ερευνητικός συνεργάτης μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Σεπτέμβριος 2019

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως.

 Ημερομηνία: 
26/02/2019
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις