Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) έδρας αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας από Έλληνες επιστήμονες του εσωτερικού

Με απόφαση της Ολομελείας της 7ης  Φεβρουαρίου 2019, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20, 22 όπως αυτό αντικατεστάθη με το Π.Δ.191/2004 (Φ.Ε.Κ. υπ’  αριθμ. 168/10.9.2004, τ. Α΄) και 23 του Οργανισμού και 28, 29 και 30 του Εσωτερικού Κανονισμού της Ακαδημίας

 

προκηρύσσομε

την πλήρωση μιας (1) έδρας αντεπιστέλλοντος  μέλους της Ακαδημίας Αθηνών από Έλληνες επιστήμονες του εσωτερικού στον γνωστικό αντικείμενο «Ιατρικές Επιστήμες – Εργαστηριακή Ανοσολογία», στην Τάξη των Θετικών Επιστημών και προσκαλούμε τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ακαδημίας Αθηνών, σε προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της σημερινής προκήρυξης, τις αιτήσεις τους με βιογραφικό σημείωμα και τα έργα τους  σε τρία αντίτυπα  (Πληροφορίες στη Γραμματεία της Ακαδημίας Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου 28, κ. Μαρία Γαλάνη, τηλ. 210 3614552, 210 3664782).   

 

 

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2019  

                  Ο Πρόεδρος                                           O  Γενικός Γραμματεύς

                                                      ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΗΜΕΛΛΟΣ                          ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Χ.  ΠΕΤΡΑΚΟΣ                                            

 

Ημερομηνία: 
15/02/2019
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις