Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου (Πρόγραμμα STARDUST-R)

 

Η Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών καλεί ενδιαφερόμενους όπως προβούν στην υποβολή πρότασης συνεργασίας για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του έργου με τίτλο: “STARDUST Reloaded” (STARDUST-R) που υλοποιείται στo πλαίσιο του Προγράμματος «HORIZON 2020» με συντονιστή το Πανεπιστήμιο του Strathclyde.

Συγκεκριμένα ζητείται ένα (1) άτομο για να εργαστεί ως Οικονομικός και Διοικητικός Διαχειριστής σε επίπεδο δικαιούχου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «HORIZON 2020». Το έργο με τίτλο: "STARDUST Reloaded” (STARDUST –R) χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στo πλαίσιο του Προγράμματος «HORIZON 2020». διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι τρία έτη (1/1/2019-31/12/2021).

Το άτομο που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση μίσθωσης έργου με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως.Ημερομηνία: 
05/02/2019
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις