Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου για το πρόγραμμα "Μη-Γραμμικά φαινόμενα σε γαλαξιακούς δίσκους" (200/895)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με τις αποφάσεις των Συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ της 8ης Φεβρουαρίου 2018 και της 3ης Μαΐου 2018, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Μη-Γραμμικά φαινόμενα σε γαλαξιακούς δίσκους (200/895)» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΣΑΕ 546/31.01.2018), με επιστημονικό υπεύθυνο τον ακαδημαϊκό κ. Γ. Κοντόπουλο, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση νέου επιστημονικού συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο.

Αντικείμενο ενασχόλησης: Η ανάπτυξη κωδίκων που θα υπολογίζουν τη δυναμική συμπεριφορά αστέρων σε συστήματα με περισσότερες από μία ταχύτητες περιστροφής σπειροειδών δομών, ή σπειρών και ράβδων σε μοντέλα ραβδωτών σπειροειδών γαλαξιών. Επίσης, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μετά από σύγκριση με μορφολογικά χαρακτηριστικά γαλαξιών αντίστοιχων μορφολογικών τύπων.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως.

 Ημερομηνία: 
05/02/2019
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις