Ανακοίνωση για την εκποίηση ενός γραφείου επιφανείας 73,82 τ.μ. που βρίσκεται στην Αθήνα (στη διασταύρωση των οδών Λυκούργου αριθ. 1 και Αιόλου αριθ. 97)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ακαδημία Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό της, επαναπροκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία με κλειστές προσφορές για την εκποίηση μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας (γραφείο) που βρίσκεται στην πόλη της Αθήνας (στη διασταύρωση των οδών Λυκούργου αριθ. 1 και Αιόλου αριθ. 97) και αποτελεί κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης της  διαθέτιδος  Ευθυμίας (Μιμίκας) χήρας Γεωργίου Μιχαηλίδου-Νουάρου, το γένος Χαρίλαου Τσέκου, σύμφωνα με την κάτωθι περιγραφή και τους ειδικότερους όρους, όπως αυτοί καθορίσθηκαν με την από 27/06/2019 Απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών και την υπ’αριθμ. 5311/2015 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών:

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Α.1. Γενικά

Το προς εκποίηση ακίνητο αποτελεί μια οριζόντια ιδιοκτησία και συγκεκριμένα το υπό στοιχεία Έψιλον κεφαλαίο δεκατρία, δεκατέσσερα (Ε-13-14) οριζόντια ιδιοκτησία (γραφείο) του πέμπτου (Ε) πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφανείας 73,82 τ.μ., η οποία κείται στην Αθήνα και στη διασταύρωση των οδών Λυκούργου αριθ.1 και Αιόλου αριθ.97.

Στις 06.09.2002 απεβίωσε στην Αθήνα η Ευθυμία (Μιμίκα) χήρα Γεωργίου Μιχαηλίδου-Νουάρου, το γένος Χαρίλαου Τσέκου, κάτοικος εν ζωή Αθηνών, η οποία κατέλιπε την από 18.09.2000 ιδιόγραφη διαθήκη που δημοσιεύθηκε με το με αριθμό 5206/13.12.2002 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και κηρύχθηκε κυρία με την υπ’αριθμ. 2013/2002 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου, με την οποία η διαθέτης εγκατέστησε κληρονόμο την Ακαδημία Αθηνών και της κατέλιπε την ψιλή κυριότητα επί της κειμένης στην Αθήνα και επί των οδών Λυκούργου αρ. 1 και Αιόλου αρ. 97 υπό στοιχεία Έψιλον κεφαλαίο δεκατρία, δεκατέσσερα (Ε-13-14) οριζόντιας ιδιοκτησίας (γραφείο) του πέμπτου (Ε) πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφανείας 73,82 τ.μ., με τον κοινωφελή σκοπό όπως, μετά το θάνατο και του συζύγου της Ομότιμου Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Ακαδημαϊκού Γεωργίου Μιχαηλίδη-Νουάρου, στον οποίο κατέλιπε την επικαρπία της ίδιας οριζόντιας ιδιοκτησίας, η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει βραβείο στη μνήμη του συζύγου της με χρηματικό έπαθλο τα εισοδήματα της άνω οριζόντιας ιδιοκτησίας για την συγγραφή έργου Νομικού του κλάδου του Αστικού Δικαίου. 

Η Ακαδημία Αθηνών αποδέχθηκε την άνω κληρονομία με την υπ’αριθμ. 11.481/2007 δήλωση αποδοχής κληρονομίας της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Λάβδα-Μπόμπου που μεταγράφηκε νομίμως στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών, στον τόμο 4758 και με αύξοντα αριθμό 39, η οποία κληρονομία επειδή ο Γεώργιος Μιχαηλίδης-Νουάρος (σύζυγός της διαθέτιδος) στον οποίο είχε καταλειφθεί η επικαρπία της ως άνω οριζόντιας ιδιοκτησίας, είχε προαποβιώσει της διαθέτιδος στις 09.07.2002, περιλαμβάνει την πλήρη κυριότητα της προαναφερόμενης οριζόντιας ιδιοκτησίας. 

Α.2.Περιγραφή οικοπέδου

Η πολυκατοικία έχει ανεγερθεί σε ένα οικόπεδο το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης των Αθηνών, της περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων και επί της διασταυρώσεως των οδών Λυκούργου αριθ. 1 και Αιόλου αριθ. 97. Το οικόπεδο, όπου βρίσκεται η δημοπρατούμενη οριζόντια ιδιοκτησία έχει έκταση  682,50 τ.μ. και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Προμάχου σε πρόσωπο μέτρων 12,72 , Νότια με ιδιοκτησία Τριανταφύλλου σε πλευρά μέτρων 12,50, Ανατολικά με την οδό Παρθενώνος σε πρόσωπο μέτρων 12,30 και Δυτικά με άλλοτε ιδιοκτησία Φούλας Λάσκαρη και τώρα με πολυκατοικία διαφόρων συνιδιοκτητών σε πλευρά μέτρων 12,40. Το οικόπεδο φαίνεται στο από Ιουνίου 1974 τοπογραφικό διάγραμμα του Αρχιτέκτονα Β. Μπογδάνου, που έχει προσαρτηθεί στο  υπ’αριθμόν 22676/22.9.1974 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικολάου Ανδρικοπούλου, να περικλείεται από τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία «Α.Β.Γ.Δ.Α.» κατά το ανωτέρω σχεδιάγραμμα.

Α.3. Περιγραφή οριζόντιας ιδιοκτησίας

Το υπό στοιχεία Έψιλον κεφαλαίο δεκατρία, δεκατέσσερα (Ε-13-14) οριζόντια ιδιοκτησία (γραφείο) του πέμπτου (Ε) πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφανείας 73,82 τ.μ., η οποία κείται στην Αθήνα και στη διασταύρωση των οδών Λυκούργου αριθ.1 και Αιόλου αριθ.97, το οποίο αποτελείται από δύο (2) γραφεία, προθάλαμο και W.C., έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο εξ αδιαιρέτου επτά χιλιοστά (7/1000), έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 82/100 (73,82), όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά διακόσια δέκα εννιά και 98/100 (219,98), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά είκοσι επτά και 81/100 (27,81), ήτοι συνολικό όγκο κυβικά μέτρα διακόσια σαράντα επτά και 79/100 (247,79), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων δέκα έξι χιλιοστά 91/100 (16,91/1000), συντηρήσεως δέκα τρία χιλιοστά και 75/100 (13,75/1000), ανελκυστήρα δέκα οκτώ χιλιοστά και 56/100 (18,56/1000) και ψήφους επτά (7) σε σύνολο χιλίων (1.000) και συνορεύει Βόρεια με κοινόχρηστο διάδρομο και Ε-12 και Ε-15 οριζόντιες ιδιοκτησίες (γραφεία), Νότια με φωταγωγό και όμορο ιδιοκτησία, Ανατολικά με οδό Αιόλου, φωταγωγό και Ε-12 οριζόντια ιδιοκτησία (γραφείο) και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο οικοδομής, φωταγωγό και Ε-15 οριζόντια ιδιοκτησία (γραφείο).

Β. ΟΡΟΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ

1. Η εκποίηση του ανωτέρω ακινήτου γίνεται βάσει της αγοραίας αξίας αυτού, με τιμή εκκινήσεως το ποσό των 75.000,00 € (εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ) και κατακύρωση στον προσφέροντα τη μεγαλύτερη τιμή.

2. Η καταβολή του προσφερόμενου από τον αγοραστή τιμήματος θα γίνει, ως εξής: το 50% του ποσού θα καταβληθεί με την υπογραφή της σύμβασης και το υπόλοιπο 50% της αξίας του προσφερόμενου τιμήματος θα γίνει σε 4 ισόποσες έντοκες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης δόσης καταβλητέας, μετά από ένα δίμηνο από την υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας. Οι δόσεις θα είναι έντοκες, με επιτόκιο ίσο προς το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

3.Για να γίνει κάποιος δεκτός στο διαγωνισμό οφείλει:

Α) να υποβάλει έγγραφη προσφορά στην οποία θα καθορίζεται το προσφερόμενο τίμημα

Β) να προσκομίσει ως εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία, γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, ισχύος εννέα (9) μηνών, για χρηματικό ποσό  το οποίο ισούται προς το 1/20 του ελάχιστου όρου προσφοράς τιμήματος. Η ανωτέρω εγγύηση καταπίπτει υπέρ της κληρονομίας, σε περίπτωση που ο πλειοδότης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις στην Ακαδημία Αθηνών. Η εγγύηση θα παραμείνει στην Ακαδημία Αθηνών μέχρις ότου ο πλειοδότης εξοφλήσει όλες τις οφειλόμενες δόσεις, μη αποκλειομένων και των άλλων επιζήμιων εις βάρος του πλειοδότη συνεπειών.

Γ) να προσκομίσει δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

4. Τρόπος υποβολής προσφορών : Θα υποβληθούν έγγραφες προσφορές, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, από τους προσφέροντες, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, με εξουσιοδότηση, θεωρουμένου του γνησίου της υπογραφής, από δημόσια αρχή και υπηρεσία, οι οποίες και θα κατατεθούν, στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιουσίας της Ακαδημίας Αθηνών εντός δύο (2) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών, στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 28, Αθήνα, Τ.Κ. 10679), και από ώρες 9.00 έως 12.00, οπότε και θα ανοιχθούν όσες έχουν κατατεθεί, ενώπιον επιτροπής διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, που θα οριστεί με απόφαση της Συγκλήτου και οι οποίες θα περιλαμβάνουν, εκτός της έγγραφης προσφοράς τους και: γνωστοποίηση της διεύθυνσης κατοικίας τους και της διεύθυνσης εργασίας τους, του τηλεφώνου τους (σταθερού / κινητού), του fax τους,του e-mail τους, του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) τους, της Δ.Ο.Υ. όπου υποβάλουν τη φορολογική δήλωσή τους, καθώς και να προσκομίσουν ένα επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατήριου και πιστοποιητικό από το αρμόδιο δικαστήριο εάν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ότι δεν έχουν πτωχεύσει και ότι δεν βρίσκονται σε εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση και εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα πιστοποιητικό περί μη λύσης, τροποποίησης, πτώχευσης, εκκαθάρισης και αναγκαστικής διαχείρισης, με ημερομηνία εντός της τελευταίας εβδομάδος υποβολής της πρότασης. Επίσης με την έγγραφη προσφορά τους θα προσκομίσουν αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σε ισχύ και διάρκειας ενός τετραμήνου, από την υποβολή της προσφοράς τους. Οι προσφορές υποβάλλονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και από τις  09:00 μέχρι τις 12:00.

5. Θα δημοσιευτεί ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών επί δύο μήνες καθώς και στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών.

6. Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει με απόφαση της Συγκλήτου. Η απόφαση αυτή θα αποσταλεί άμεσα στην αρμόδια αρχή προς ενημέρωσή της, η οποία μπορεί μέσα σε ένα μήνα να διατάξει τη μη σύναψη της σύμβασης με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της. Η δε άπρακτη πάροδος της μηνιαίας προθεσμίας, τεκμαίρεται ως συναίνεση της αρμόδιας αρχής. Μετά δε την πάροδο της μηνιαίας αυτής προθεσμίας η Ακαδημία Αθηνών θα αποστείλει έγγραφη πρόσκληση στον αγοραστή, με την οποία θα τάσσει ημέρα, ώρα και τόπο σύνταξης και σύναψης της σύμβασης αγοραπωλησίας, με αναφορά στο όνομα του συμβολαιογράφου και η οποία προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες.

7. Αν ο αγοραστής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμβόλαιο εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με το δέκα τοις εκατό (10%) της προσφοράς του, η οποία βεβαιώνεται και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, εν συνεχεία δε, μπορεί να καλείται ο δεύτερος κατά σειρά πλειοδότης για την υπογραφή του συμβολαίου, εφόσον το προσφερόμενο από αυτόν τίμημα πώλησης είναι τουλάχιστον ίσο με ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) επί της προεκτιμηθείσας αξίας. Εφόσον είναι μικρότερο, για τη σύναψη της σύμβασης απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής.

8. Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει ότι ο ενδιαφερόμενος επισκέφθηκε  το υπό εκποίηση ακίνητο και έχει πλήρη γνώση της καταστάσεως στην οποία αυτό ευρίσκεται. Η κληρονομία δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστή για την πραγματική κατάσταση του ακινήτου, ούτε για την καλή κατάσταση ή λειτουργία των πάσης φύσεως εν αυτώ εγκαταστάσεων (υδραυλικών, ηλεκτρολογικών, κλπ.). Ο αγοραστής υποχρεούται σε ανεπιφύλακτη παραλαβή του αγοραζομένου ακινήτου όσον αφορά στην πραγματική κατάστασή του και την κατάσταση ή λειτουργία των εν αυτώ εγκαταστάσεων.

9.Τα συμβολαιογραφικά έξοδα του συμβολαίου μεταβιβάσεως, η αμοιβή του μηχανικού, οι φόροι μεταβιβάσεως και τα πάσης φύσεως δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και τρίτων, καθώς και κάθε άλλο έξοδο μεταβίβασης (αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ακαδημίας κλπ.) βαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή. Τον αγοραστή βαρύνουν επίσης τα έξοδα δημοσιεύσεως περιλήψεως της παρούσης στον Τύπο, τα έξοδα σύνταξης της έκθεσης εκτίμησης του πιστοποιημένου εκτιμητή καθώς και τα έξοδα έκδοσης του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.

10. Το συμβόλαιο αγοραπωλησίας μεταγράφεται επιμελεία του αγοραστού.

11. Σε περίπτωση ενυπόθηκων χρεών, εγγραφής προσημειώσεως που δεν έχει εξαλειφθεί, επιβολής αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης κλπ. που δεν έχει αρθεί, το ποσό του χρέους, εφόσον δεν έχει αποσβεσθεί, με τους τυχόν οφειλόμενους τόκους, παρακρατείται από το τίμημα που κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο όνομα του δανειστή και το ακίνητο μεταβιβάζεται στον αγοραστή ελεύθερο του σχετικού βάρους.

11. Το προς εκποίηση ακίνητο δεν είναι μισθωμένο.

12. Η εν λόγω εκποίηση θα γίνει βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 «Εκποίηση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων» του Ν.4182/2013 και του άρθρου 58 παρ.1 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ Α΄285/2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».

12. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν έγγραφη προσφορά μπορούν να λάβουν αντίγραφα της πράξης αποδοχής της οριζόντιας ιδιοκτησίας και της μελέτης εκτίμησης της οριζόντιας ιδιοκτησίας του πιστοποιημένου εκτιμητή, καθώς και κάθε αναγκαία πληροφορία, καθημερινές ημέρες και ώρες εργασίας (08:00-12:00), από τη Διεύθυνση Περιουσίας της Ακαδημίας Αθηνών (οδός Σόλωνος αριθ.84 - 5ος  όροφος), τηλ.210-3664703 και 210-3664780.

 

Αθήνα 1 Ιουλίου 2019

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ

Ακαδημαϊκός

 

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

 

 

 

 

 

Ημερομηνία: 
25/07/2019
Είδος Ανακοίνωσης: 
Δημοπρασίες