ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΜΠΑΚΑΤΣΟΥΛΑ

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

        ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

 

Η Ακαδημία Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό  της, προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία με κλειστές προσφορές για την εκποίηση του ½ εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου το οποίο ευρίσκεται στον συνεταιρισμό «Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ» στη θέση ΣΚΡΟΠΟΝΕΡΙΑ στο Δήμο Ανθηδώνος στο Νομό Ευβοίας, το οποίο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο με εμβαδόν 1045,00 τ.μ. και αποτελεί κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης του διαθέτη ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΜΠΑΚΑΤΣΟΥΛΑ, σύμφωνα με την κάτωθι περιγραφή και τους ειδικότερους όρους, όπως αυτοί καθορίσθηκαν με την από 25-1-2019  απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών:

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Α.1. Γενικά

Η Ακαδημία Αθηνών απέκτησε το ½ εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου δυνάμει της υπ’ αριθμ. 9871/30-5-2007 Δήλωσης Αποδοχής Κληρονομίας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ζαφείρας Σιμοπούλου-Ανδρέου, η οποία έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Παπάγου στον Τόμο 17 και με αύξοντα αριθμό 663.    

Το εν λόγω ποσοστό επί του ως άνω αναφερόμενου οικοπέδου ο αποβιώσας ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ κατέλιπε στην Ακαδημία Αθηνών με την από 03-01-2001 δημόσια διαθήκη του, που δημοσιεύθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της 17-01-2003 με το αριθμό 179/2003 πρακτικό του και καταχωρήθηκε στο Γενικό βιβλίο διαθηκών του Πρωτοδικείου Αθηνών, στον τόμο 2551 με αύξοντα αριθμό 28.

Α.2.Περιγραφή του προς εκποίηση  ακινήτου

Ποσοστό ένα δεύτερο (½) εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου το οποίο ευρίσκεται στον συνεταιρισμό «Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ» στη θέση ΣΚΡΟΠΟΝΕΡΙΑ στο Δήμο Ανθηδώνος στο Νομό Ευβοίας, το οποίο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο με εμβαδόν 1045,00 τ.μ. Συγκεκριμένα πρόκειται για το υπ’ αριθμόν 17 οικόπεδο στο οικοδομικό τετράγωνο 135. Η περιοχή είναι παραθαλάσσια και με κεκλιμένο βραχώδες έδαφος.

 

Β. ΟΡΟΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ

1. Η εκποίηση του ποσοστού ½ εξ αδιαιρέτου επί του ανωτέρω περιγραφόμενου οικοπέδου γίνεται βάσει της αγοραίας αξίας αυτού, με τιμή εκκινήσεως το ποσό των 21.161,00€ και κατακύρωση στον προσφέροντα τη μεγαλύτερη τιμή.

2. Η καταβολή του προσφερόμενου από τον αγοραστή τιμήματος θα γίνει, ως εξής: το 50% του ποσού θα καταβληθεί με την υπογραφή της σύμβασης και το υπόλοιπο 50% της αξίας του προσφερόμενου τιμήματος θα γίνει σε 4 ισόποσες έντοκες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης δόσης καταβλητέας, μετά από ένα δίμηνο από την υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας. Οι δόσεις θα είναι έντοκες, με επιτόκιο ίσο προς το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

3.Για να γίνει κάποιος δεκτός στο διαγωνισμό οφείλει:

Α) να υποβάλει έγγραφη προσφορά στην οποία θα καθορίζεται το προσφερόμενο τίμημα

Β) να προσκομίσει ως εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία, γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, ισχύος εννέα (9) μηνών, για χρηματικό ποσό  το οποίο ισούται με το 1/20 του ελάχιστου όρου προσφοράς τιμήματος. Η ανωτέρω εγγύηση καταπίπτει υπέρ της κληρονομίας σε περίπτωση που ο πλειοδότης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις στην Ακαδημία Αθηνών. Η εγγύηση θα παραμείνει στην Ακαδημία Αθηνών μέχρις ότου ο πλειοδότης εξοφλήσει όλες τις οφειλόμενες δόσεις, μη αποκλειομένων και των άλλων επιζήμιων εις βάρος του πλειοδότη συνεπειών.

Γ) να προσκομίσει δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

4. Τρόπος υποβολής προσφορών: θα υποβληθούν έγγραφες προσφορές, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, από τους προσφέροντες, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, με εξουσιοδότηση, θεωρουμένου του γνησίου της υπογραφής, από δημόσια αρχή και υπηρεσία, οι οποίες και θα κατατεθούν εντός δύο (2) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών, στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 28, Αθήνα, Τ.Κ. 10679), οπότε και θα ανοιχθούν όσες έχουν κατατεθεί, ενώπιον επιτροπής διαγωνισμού, που θα οριστεί με απόφαση της Συγκλήτου και οι οποίες θα περιλαμβάνουν, εκτός της έγγραφης προσφοράς, τα εξής: γνωστοποίηση διεύθυνσης κατοικίας, διεύθυνσης εργασίας, τηλεφώνου (σταθερού/ κινητού), fax, e-mail, Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Δ.Ο.Υ. όπου υποβάλλεται φορολογική δήλωση, καθώς και αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εάν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, πιστοποιητικό από το αρμόδιο δικαστήριο ότι δεν έχουν πτωχεύσει και ότι δεν βρίσκονται σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και, εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, πιστοποιητικό περί μη λύσης, τροποποίησης, πτώχευσης, εκκαθάρισης και αναγκαστικής διαχείρισης, με ημερομηνία εντός της τελευταίας εβδομάδας πριν από την υποβολή της πρότασης. Επίσης με την έγγραφη προσφορά θα προσκομίζεται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ και διάρκειας ενός τετραμήνου από την υποβολή της προσφοράς.

5. Θα δημοσιευτεί ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών (www.gspp.gr) επί δύο μήνες καθώς και στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών (www.academyofathens.gr).

6. Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει με απόφαση της Συγκλήτου. Η απόφαση αυτή θα αποσταλεί άμεσα στην αρμόδια αρχή προς ενημέρωσή της, η οποία μπορεί μέσα σε ένα μήνα να διατάξει τη μη σύναψη της σύμβασης με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της. Η δε άπρακτη πάροδος της μηνιαίας προθεσμίας, τεκμαίρεται ως συναίνεση της αρμόδιας αρχής. Μετά δε την πάροδο της μηνιαίας αυτής προθεσμίας η Ακαδημία Αθηνών  θα αποστείλει έγγραφη πρόσκληση στον αγοραστή, με την οποία θα τάσσει ημέρα, ώρα και τόπο σύνταξης και σύναψης της σύμβασης αγοραπωλησίας, με αναφορά στο όνομα του συμβολαιογράφου και η οποία προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες.

7. Αν ο αγοραστής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμβόλαιο εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με το δέκα τοις εκατό (10%) της προσφοράς του, η οποία βεβαιώνεται και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, εν συνεχεία δε, μπορεί να καλείται ο δεύτερος κατά σειρά πλειοδότης για την υπογραφή του συμβολαίου, εφόσον το προσφερόμενο από αυτόν τίμημα πώλησης είναι τουλάχιστον ίσο με ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) επί της προεκτιμηθείσας αξίας. Εφόσον είναι μικρότερο, για τη σύναψη της σύμβασης απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής.

8. Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει ότι ο ενδιαφερόμενος επισκέφθηκε  το υπό εκποίηση ακίνητο και έχει πλήρη γνώση της καταστάσεως στην οποία αυτό ευρίσκεται.

9.Τα συμβολαιογραφικά έξοδα του συμβολαίου μεταβιβάσεως, οι φόροι μεταβιβάσεως και τα πάσης φύσεως δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και τρίτων, καθώς και κάθε άλλο έξοδο μεταβίβασης (αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ακαδημίας κλπ.) βαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή. Τον αγοραστή βαρύνουν επίσης τα έξοδα δημοσιεύσεως περιλήψεως της παρούσης στον Τύπο.

10. Το συμβόλαιο αγοραπωλησίας μεταγράφεται επιμελεία του αγοραστού.

11. Σε περίπτωση ενυπόθηκων χρεών, εγγραφής προσημειώσεως που δεν έχει εξαλειφθεί, επιβολής αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης κλπ. που δεν έχει αρθεί, το ποσό του χρέους, εφόσον δεν έχει αποσβεσθεί, με τους τυχόν οφειλόμενους τόκους, παρακρατείται από το τίμημα που κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο όνομα του δανειστή και το ακίνητο μεταβιβάζεται στον αγοραστή ελεύθερο του σχετικού βάρους.

11. Το προς εκποίηση ακίνητο δεν είναι μισθωμένο.

12. Η εν λόγω εκποίηση θα γίνει βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 «Εκποίηση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων» του Ν.4182/2013 και του άρθρου 58 παρ.1 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ Α΄285/2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».

12. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν έγγραφη προσφορά μπορούν να λάβουν αντίγραφα της πράξης αποδοχής του ακινήτου και της μελέτης εκτίμησης του  πιστοποιημένου εκτιμητή, καθώς και κάθε αναγκαία πληροφορία, καθημερινές ημέρες και ώρες εργασίας (08:00-14:00), από τη Διεύθυνση Περιουσίας της Ακαδημίας Αθηνών (οδός Σόλωνος αριθ.84-5ος  όροφος) και από τους υπαλλήλους Γεώργιο Μικρό τηλ.210-3664703 και Γεώργιο Μαρίνο, τηλ. 210-3664780.

 

    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ

    ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία: 
07/05/2019
Είδος Ανακοίνωσης: 
Δημοπρασίες